Výsledky přijímacího řízení – učební obor Lesní mechanizátor

Rozhodnutí o přijetí uchazečů ke střednímu vzdělávání  ve školním roce 2020/2021

Obor 41-56-H/01 Lesní mechanizátor

Ředitel střední lesnické školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 jako příslušný správní orgán podle § 165 odst. 2 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a § 10 a § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, na základě školského zákona a § 1 až § 19 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 (dále jen zákon) a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, rozhodl takto:

Uchazeči uvedení v pořadí 1 - 30 pod  přidělenými registračními  čísly se  přijímají ke střednímu vzdělávání s výučním listem obor 41-56-H/01 Lesní mechanizátor ve Vyšší odborné škole lesnické a Střední lesnické škole Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 od 1. 9. 2020:

Pořadí

Reg. číslo

 

1

LM29     

Přijat

2

LM21     

Přijat

3

LM13     

Přijat

4

LM23     

Přijat

5

LM11     

Přijat

6

LM7      

Přijat

7

LM41     

Přijat

8

LM14     

Přijat

9

LM20     

Přijat

10

LM25     

Přijat

11

LM3      

Přijat

12

LM43     

Přijat

13

LM40     

Přijat

14

LM38     

Přijat

15

LM34     

Přijat

16

LM32     

Přijat

17

LM1      

Přijat

18

LM18     

Přijat

19

LM8      

Přijat

20

LM35     

Přijat

21

LM5      

Přijat

22

LM19     

Přijat

23

LM37     

Přijat

24

LM36     

Přijat

25

LM15     

Přijat

26

LM42     

Přijat

27

LM26     

Přijat

28

LM30     

Přijat

29

LM27     

Přijat

30

LM31     

Přijat

31

LM9      

Nepřijat

32

LM22     

Nepřijat

33

LM4      

Nepřijat

34

LM28     

Nepřijat

35

LM6      

Nepřijat

36

LM24     

Nepřijat

37

LM16     

Nepřijat

38

LM33     

Nepřijat

39

LM10     

Nepřijat

40

LM2      

Nepřijat

41

LM39     

Nepřijat

42

LM44     

Nepřijat

43

LM12     

Nepřijat

Dle § 60a odst. 6 a 7 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, je povinen uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit úmysl vzdělávat se v této střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí, (tj. zveřejnění seznamu přijatých uchazečů). V opačném případě se uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče vzdává práva být přijat ke vzdělávání na střední školu uvedenou v rozhodnutí.

 Aby se sladily termíny s jednotnou přijímací zkouškou a uchazeč si mohl kvalifikovaně vybrat preferovanou variantu střední školy v případě, že se hlásí současně např. na maturitní a nematuritní obor, ředitel školy zveřejní seznam s výsledky uchazečů také nejpozději do 8 kalendářních dnů po dni konání jednotné přijímací zkoušky na středních školách s maturitní zkouškou. Od konce této 8denní lhůty pak uchazečům běží 5denní lhůta pro odevzdání zápisového lístku (a to i v případě, že ředitel školy zveřejnil seznam s výsledky dříve). Nově je ovšem stanoveno, že zápisový lístek lze uplatnit v případě nového rozhodnutí o přijetí opakovaně. 

 

P o u č e n í   o   o d v o l á n í: 

Podle § 18 zákona proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

  

PhDr. Michal Grus

ředitel školy

                                                                                                             

Zveřejněno: 23. 4. 2020

Lhůta pro nabytí právní moci: 15 dnů ode dne zveřejnění