Vyšší odborná škola lesnická
Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek

Koncepce

Rozvojový plán školy

V současné době vedle výuky probíhají aktivity v oblastech:

 • konzultační středisko ČZU v Praze – Fakulty lesnické a dřevařské   -   cca   120 studentů
 • akreditovaná instituce MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti EVVO
 • autorizovaná osoba dle zákona 179/2006 Sb. pro ověřování a uznávání dalšího vzdělávání v dílčích kvalifikacích: těžební činnost, doprava dříví, pěstební činnost a ochrana lesa
 • centrum celoživotního učení v rámci projektu UNIV 1 a UNIV 2, nabídka vzdělávacích programů pro dospělé
 • škola je zařazena do škol Trvalé vzdělávací základny Ministerstva zemědělství ČR
 • cvičná škola pro pedagogickou praxi Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze
 • školící a zkušební škola pro myslivecké zkoušky a zkoušky pro myslivecké hospodáře
 • fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze - Přírodovědecké fakulty   
 • spolupráce se školním lesním závodem Lesy města Písku s.r.o. a dalšími lesnickými subjekty
 • již 12 let partnerství škol a mobility žáků a studentů v projektu Leonardo da Vinci, finanční příspěvky z ESF, zapojeno 10 škol z celé Evropy
 • partnerství se školami v Rakousku, Polsku, na Slovensku s lesnickými subjekty a orgány ochrany přírody ve Francii aj.  
 • regionální sportovní centrum mládeže Českého střeleckého svazu
 • ubytování žáků a studentů ve vlastním domově mládeže se zázemím pro volnočasové aktivity žáků
 • celodenní stravování žáků
 • správa arboreta – kulturní památky vyhlášené Ministerstvem kultury v roce 2008
 • organizace odborných akcí pro veřejnost (v roce 2010 – prezentace nových metod zpracování nekvalitní dřevní hmoty, odborný seminář s názvem „125 let lesnických škol píseckých a douglasky na Školním polesí Hůrky“, kterého se zúčastnili přední odborníci na pěstování lesů z celé České republiky včetně obou lesnických fakult a hosté z partnerských firem a škol)
 • pilařská výroba
 • provoz myslivosti
 • početné výzkumné aktivity obou lesnických fakult (Praha, Brno), Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti (např. mezinárodní provenienční výzkum IUFRO), absolventů školy v rámci diplomových a bakalářských prací a v neposlední řadě také studentů VOŠ při zpracování absolventských prací 

Škola pořádá vzdělávací i kulturní akce především pro základní školy z celého Písecka – Den stromu (za poslední tři ročníky cca 1300 žáků základních škol), unikátní Soutěže odborných lesnických dovedností s mezinárodní účastí a účastí zaměstnanců sociálních partnerů s doprovodným programem pro základní školy i veřejnost na píseckém Výstavišti, celostátní Trubačský ples, každoročně prezentuje lesnictví a myslivost Hubertovou jízdou a Svatohubertskou mší, vystoupením trubačů na kulturních akcích (např. zahajování městských slavností Dotkni se Písku) aj.

Cíle a priority školy

Využít a dále rozvíjet dobré materiální vybavení školy se širokým zázemím pro praktickou výuku a ubytování, podpora mimoškolních aktivit žáků. Čerpání dotací z fondů EU.

Pokračovat v dlouholeté tradici školy, využívat všech prostředků propagace, pozvednutí profesní prestiže lesníků. Rozvinout objektivní diskuzi na veřejnosti s cílem napravit některé nepravdy o lesnictví. Lesníci obhospodařují již stovky let třetinu území České republiky. Jedná se bezesporu o jedny z nejzachovalejších ekosystémů v osídlené krajině České republiky. Lesy pod jejich správou byly udržovány ve stavu, který uznávají všechny lesnicky vyspělé země světa. Současně les poskytuje práci a obživu místním obyvatelům a tvoří nezanedbatelnou složku při tvorbě HDP. Současné lesnictví je postaveno na podrobném zmapování přírodních podmínek na celém území ČR a z nich vychází hospodaření v lesních porostech. Umění lesníků je skloubit ekologický a hospodářský význam lesa, který je největším producentem obnovitelné suroviny - dřeva, jehož význam a použití v celosvětovém měřítku roste.

Rozvíjení kontaktů a spolupráce s lesnickým provozem (viz informace o studiu).

Udržování a nové navazování kontaktů se zahraničními školami a lesnickými institucemi v zahraničí.

 

Zájem je udržet lesnické školství v Písku na co nejvyšší odborné úrovni s prioritou vzdělávání ekologicky vzdělaného lesníka a to odborníků pro střední stupeň řízení (především revírník, lesník, mistr), příprava na studium na vyšších odborných školách a vysokých školách. V oborech a výučním listem jsou cílem vzdělávání kvalifikované pracovní síly pro obory lesního hospodářství a zpracování dřeva.

Dlouhodobé cíle školy

 • Rozvoj spolupráce s lesnickými subjekty v okolí, především Lesy města Písku s.r.o. jak v oblasti lesnictví, tak v oblasti myslivosti, loveckého střelectví, lesní pedagogiky a rekreačního zázemí pro obyvatele Písku. Obdobná spolupráce s VLS s.p., LČR s.p. a soukromými subjekty v okolí (např. Lesní správa Orlík s.r.o., 1. písecká lesní a dřevařská a.s.). Navázat užší kontakty s vedením NP Šumava a hledat společné řešení problémů na Šumavě.
 • Užší spolupráce s Mendelovou univerzitou v Brně a Českou zemědělskou univerzitou v Praze v oblasti odborného výzkumu a vzdělávání, v projektech financovaných ESF
 • V objektech ŠP podpořit další aktivity pro jejich maximální využití – letní pobyty dětí a mládeže, ubytování zahraničních stipendistů a exkurzí v průběhu školního roku.
 • Udržet odborné lesnické školství v Písku s prioritou vzdělávání ekologicky vzdělaných lesníků –  odborníků pro střední stupeň řízení (především lesník, mistr) a kvalifikované pracovní síly pro obor lesního hospodářství. Posílit postavení absolventů VOŠ na trhu práce, obhájit opodstatněnost VOŠ ve školském systému ČR.
 • maximálně využít potenciál školy v oblasti celoživotního vzdělávání v rámci projektů s podporou EU, především UNIV, Vzdělávání v lesnických disciplínách, Platforma pro systémovou biologii a ekologii dřevin (S-trom) 

Vyšší odborná škola lesnická
a Střední lesnická škola
Bedřicha Schwarzenberga Písek

 • Adresa: Lesnická 55, 397 01 Písek
 • Tel.: (+420) 382 506 111
 • Fax: 382 506 102
 • E-mail: lespi@lespi.cz
Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek

Partneři školy

zobrazit všechny partnery a sponzory

VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, s.p. Jihočeský kraj LESY ČR

Národní park Šumava Krajské školní hospodářství, České Budějovice Lesy města Písku

Vyšší odborná škola lesnická
a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek

Adresa: Lesnická 55, 397 01 Písek, Tel.: (+420) 382 506 111, Fax: 382 506 102, E-mail: lespi@lespi.cz

Facebook YouTube

Copyright VOŠL a SLŠ Bedřicha Schwarzenberga Písek Všechna práva vyhrazena

Webdesign CzechProject spol. s r.o. Redakční systém CzechProject spol. s r.o.