Maturitní obor Lesnictví: Kritéria přijímacího řízení pro přijímání do školního roku 2023/2024

 

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

Maturitní obor Lesnictví

Přijímací řízení se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, vyhláškou č.27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, a zákonem č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Obor vzdělávání: Lesnictví 41-46-M/01 (maturitní obor)

Počet přijímaných žáků: 56

Podmínky přijetí: vykonání jednotné přijímací zkoušky a potvrzení o zdravotní způsobilosti

Kritéria pro stanovení pořadí uchazečů o studium:

V rámci přijímacího řízení je možné získat celkem 150 bodů, z toho:

  • 100 bodů: jednotná přijímací zkouška (50 bodů český jazyk, 50 bodů matematika; k přijímací zkoušce více viz  https://prijimacky.cermat.cz/ )
  • 30 bodů: průměr vysvědčení za a) pololetí 8. třídy, b) konec 8. třídy a c) pololetí 9. třídy (od základní hodnoty 30 bodů, která odpovídá studijnímu průměru 1.00, se za každou desetinu průměru odečítá 1 bod) – Pozn.: V přijímacím řízení nelze hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 (vyhláška č. 353/2016 Sb. § 1 odst. 7.). V případě předložení vysvědčení z uvedeného období, bude vysvědčení za první pololetí dotčeného školního roku započítáno náhradou duplicitně.
  • 20 bodů: umístění na žákovských soutěžích - 20 bodů obdrží ten žák, který se v období studia na 2. stupni ZŠ umístil na 1. – 3. místě regionálního či krajského kola předmětové soutěže, kterou vyhlašuje MŠMT jako jediný vyhlašovatel (olympiády, Matematický klokan atd.), nebo na 1. – 3. místě krajského kola soutěže Přírodovědný klokan nebo na 1. – 3. místě okresního kola soutěže Pythagoriáda  nebo na 1. – 3. místě regionálního kola soutěže YPEF nebo na 1. – 3. místě národního kola Zlatá srnčí trofej)

V případě rovnosti bodového hodnocení rozhodují doplňková kritéria v tomto pořadí:

  • průměrný prospěch z předmětu biologie (přírodopis)
  • výsledek jednotné přijímací zkoušky z matematiky
  • průměrný prospěch v pololetí 9. ročníku

Termíny přijímacích zkoušek:

  • 1. termín: 13. dubna 2023
  • 2. termín: 14. dubna 2023
  • náhradní termín: 10. a 11. května 2023

Zveřejnění výsledků příjímacího řízení: 2. května 2023 (V tento den lze nahlédnout do testů.)

Přijímání uchazečů – cizinců:

Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky (§ 20 odst. 4 školského zákona), se na žádost promíjí zkouška z českého jazyka. Škola v tomto případě ověří znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v oboru vzdělání 41-46-M/01 Lesnictví, rozhovorem. V souladu s § 14 vyhlášky č. 353/2016 Sb., ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky těchto osob vytváří ve spolupráci s Centrem redukované pořadí všech uchazečů na základě lepšího výsledku bodového hodnocení jednotné zkoušky z matematiky všech uchazečů a dalších kritérií přijímacího řízení stanovených podle § 60d odst. 3 školského zákona.

Přijímání uchazečů - cizinců podle Lex Ukrajina:

Cizincům podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2023/2024 promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem.

Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.

Společně s žádostí podle předchozích odstavců uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Přijímání uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami:

V souladu s ustanovením § 16 odst. 1 a 2 písm. c školského zákona mají nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. osoby, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy přijímacího řízení odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám uchazeče.

Obecné informace:

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na www.lespi.cz a na vývěsce v budově školy. Nepřijatým uchazečům (u nezletilých zákonným zástupcům) bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí o přijetí se neodesílá.

Svůj úmysl vzdělávat se na VOŠL A SLŠ B. Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

                                                               

V Písku 23. 1. 2023                                                                                    PhDr. Michal Grus

                                                                                                                       ředitel školy