Výsledky přijímacího řízení – obor 41-56-H/01 Lesní mechanizátor

 

Rozhodnutí o přijetí uchazečů ke střednímu vzdělávání  do školního roku 2023/2024

Obor 41-56-H/01 Lesní mechanizátor

Ředitel střední lesnické školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 jako příslušný správní orgán v souladu s § 165 odst. 2 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle § 59 a násl. školského zákona, a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,  rozhodl takto:

Uchazeči uvedení v pořadí 1 - 18 (2 místa jsou rezervovaná pro náhradní termín) pod  přidělenými registračními  čísly se  přijímají ke střednímu vzdělávání s výučním listem obor 41-56-H/01 Lesní mechanizátor ve Vyšší odborné škole lesnické a Střední lesnické škole Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 od 1. 9. 2023:

  

Pořadí Reg. číslo Body ze ZŠ (prospěch) Ústní zkouška Praktická zkouška Body celkem Výsledek
1. LM22 37 10 10 57 Přijat
2. LM32 33 10 10 53 Přijat
3. LM19 33 10 10 53 Přijat
4. LM17 33 10 10 53 Přijat
5. LM20 33 10 10 53 Přijat
6. LM13 33 10 10 53 Přijat
7. LM8 31 10 10 51 Přijat
8. LM38 31 10 10 51 Přijat
9. LM21 31 10 10 51 Přijat
10. LM40 31 10 10 51 Přijat
11. LM24 31 10 10 51 Přijat
12. LM18 30 10 10 50 Přijat
13. LM26 30 10 10 50 Přijat
14. LM4 30 10 10 50 Přijat
15. LM41 29 10 10 49 Přijat
16. LM3 29 10 10 49 Přijat
17. LM30 29 10 10 49 Přijat
18. LM11 28 10 10 48 Přijat
19. LM35 28 10 10 48 Nepřijat
20. LM16 28 10 10 48 Nepřijat
21. LM14 28 10 10 48 Nepřijat
22. LM10 28 10 10 48 Nepřijat
23. LM42 28 10 10 48 Nepřijat
24. LM43 28 10 10 48 Nepřijat
25. LM39 27 10 10 47 Nepřijat
26. LM12 27 10 10 47 Nepřijat
27. LM1 27 10 10 47 Nepřijat
28. LM5 27 10 10 47 Nepřijat
29. LM44 27 10 10 47 Nepřijat
30. LM34 26 10 10 46 Nepřijat
31. LM31 24 10 10 44 Nepřijat
32. LM23 24 10 10 44 Nepřijat
33. LM28 23 10 10 43 Nepřijat
34. LM25 22 10 10 42 Nepřijat
35. LM9 21 10 10 41 Nepřijat
36. LM27 20 10 10 40 Nepřijat
37. LM15 25 0 0 25 Neuspěl
38. LM33 32 10 0 42 Neuspěl
39. LM36 21 10 0 31 Neuspěl

Poslední přijatý uchazeč získal 48 bodů.

 

V případě rovnosti bodového hodnocení rozhodují doplňková kritéria v tomto pořadí:

průměrný prospěch z matematiky (dohromady za všechna uvedená období)

průměrný prospěch v pololetí 9. třídy

průměrný prospěch na konci 8. třídy

 

Dle § 60a odst. 6 a 7 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, je povinen uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit úmysl vzdělávat se v této střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí, (tj. zveřejnění seznamu přijatých uchazečů). V opačném případě se uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče vzdává práva být přijat ke vzdělávání na střední školu uvedenou v rozhodnutí.

 

Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání nového rozhodnutí o přijetí vzít z této školy zpět oproti předložení nového rozhodnutí a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala. Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy.

 

 

P o u č e n í   o   o d v o l á n í:

 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, podáním učiněným u ředitele této školy.

                Podle § 82 odst. 2 správního řádu musí odvolání obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

 

                                                                                                                                                                                                PhDr. Michal Grus, v.r.

                                                                                                                                                                                                        ředitel školy

                                                                                                             

Zveřejněno: 26. 4. 2023

Lhůta pro nabytí právní moci: 15 dnů ode dne zveřejnění