Učební obor Lesní mechanizátor: Kritéria přijímacího řízení pro přijímání do školního roku 2023/2024

 

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

Učební obor Lesní mechanizátor

Přijímací řízení se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, vyhláškou č.27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, a zákonem č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Obor vzdělávání: Lesní mechanizátor 41-56-H/01 (učební obor)

Počet přijímaných žáků: 20                                                                                                                                                     

Podmínky přijetí: vykonání školní přijímací zkoušky a potvrzení o zdravotní způsobilosti

Kritéria pro stanovení pořadí uchazečů o studium:

V rámci přijímacího řízení je možné získat celkem 60 bodů, z toho:

 • 20 bodů: školní přijímací zkouška (Člověk a svět práce: 10 bodů; Český jazyk /=motivační pohovor/: 10 bodů; podmínky pro přijetí splnil uchazeč pouze v případě, že v žádné ze zkoušek neměl 0 bodů; podrobnosti o přijímacích zkouškách viz dále)
 • 40 bodů: průměrný prospěch na ZŠ (40 bodů, které se vypočtou z průměru vysvědčení za a) pololetí 8. třídy, b) konec 8. třídy a c) pololetí 9. třídy - od základní hodnoty 40 bodů, která odpovídá studijnímu průměru 1.00, se za každou desetinu průměru odečítá 1 bod

V případě rovnosti bodového hodnocení rozhodují doplňková kritéria v tomto pořadí:

 • průměrný prospěch z matematiky (dohromady za všechna uvedená období)
 • průměrný prospěch v pololetí 9. třídy
 • průměrný prospěch na konci 8. třídy

Termíny školní přijímací zkoušky:

 • 1. termín: 24. dubna 2023
 • 2. termín: 25. dubna 2023 (v případě, že by uchazeč v 1. termínu konal školní přijímací zkoušku na jiné škole)
 • náhradní termíny: 10. a 11. května 2023 (náhradní termíny jsou určeny pro uchazeče, kteří se nemohli z vážných důvodů, např. nemoci, dostavit v řádném termínu a do tří pracovních dnů doloží řediteli školy řádnou písemnou omluvu)

Zveřejnění výsledků příjímacího řízení: 26. dubna 2023

 

Školní přijímací zkouška pro učební obor Lesní mechanizátor

Školní přijímací zkouška má 2 části a svým obsahem vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

1/ Zkouška ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce

V rámci zkoušky uchazeč:

a)       zatluče 5 hřebíků do dřevěného špalku (k přiděleným hřebíkům jednotné velikosti si sám vybere vhodné kladivo),

b)      předvede štípání dříví sekerou,

c)       předvede řezání obloukovou pilou.

Před zahájením zkoušky budou uchazeči poučeni o jejím průběhu a budou jim zodpovězeny všechny otázky, které se ke zkoušce vztahují.

Hodnocení zkoušky:

 • Celá zkouška se hodnotí pouze stupni „vyhovující“ a „nevyhovující“.
 • Za hodnocení „vyhovující“ získá uchazeč 10 bodů.
 • Za hodnocení „nevyhovující“ získá uchazeč 0 bodů.
 • Stupeň „vyhovující“ získá uchazeč, který provede zadané úkoly plynule a odpovídajícím způsobem, přičemž přiměřeně reaguje na případné potíže, které mohou během práce přirozeně vznikat. Zároveň uchazeč správně drží a používá potřebné nástroje a při práci s nimi neohrožuje ani sebe, ani své okolí.
 • Stupeň „nevyhovující“ získá uchazeč, který není schopen zadané úkoly provést plynule a odpovídajícím způsobem, nebo není schopen reagovat na případné potíže, které mohou během práce přirozeně vznikat, nebo neumí správně držet a používat potřebné nástroje nebo při manipulaci s ní ohrožuje sebe nebo své okolí.

Poznámka k hodnocení: Může se stát, že při zkoušce dojde k tzv. špatnému výsledku: ohne se zatloukaný hřebík, poleno bude rozštípnuto nerovnoměrně apod. Tyto záležitosti nejsou samy o sobě součástí hodnocení, pokud nevyplynuly ze zjevného nedostatku schopnosti dostát kritériím pro hodnocení „vyhovující“, jak je výše popsáno.

2/ Zkouška ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura

Zkouška probíhá formou 5-8 minutového rozhovoru s uchazečem na téma „Proč chci studovat obor Lesní mechanizátor na Lesnické škole v Písku“.

Hodnocení zkoušky:

 • Celá zkouška se hodnotí pouze stupni „vyhovující“ a „nevyhovující“.
 • Za hodnocení „vyhovující“ získá uchazeč 10 bodů.
 • Za hodnocení „nevyhovující“ získá uchazeč 0 bodů.
 • Stupeň „vyhovující“ získá uchazeč, který prokáže schopnost přirozené komunikace na téma, které by mu s ohledem na volbu oboru a školy nemělo být cizí. Uchazeč by měl komunikovat v zásadě plynule, pohotově a se snahou o spisovné vyjadřování.
 • Stupeň „nevyhovující“ získá uchazeč, který není schopen přirozené komunikace na téma, které by mu s ohledem na volbu oboru a školy nemělo být cizí. Uchazeč není schopen přiblížit se plynulému, pohotovému vyjadřování a nesnaží se o vyjadřování spisovné.

Poznámka k hodnocení: Zkouška ověřuje především základní komunikační dovednost uchazeče, nijak se proto nehodnotí samotné důvody, které uchazeč uvede ve vztahu k zadanému tématu zkoušky.

Přijímání uchazečů – cizinců (včetně Lex Ukrajina)

Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky (§ 20 odst. 4 školského zákona), nebo uchazečům, kteří jsou cizinci podle podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace se při přijímacím řízení na žádost promíjí zkouška z českého jazyka. Škola v tomto případě ověří znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v oboru vzdělání 41-56-H/01 Lesní mechanizátor, rozhovorem. Úspěšné ověření znalosti českého jazyka se při školní přijímací zkoušce hodnotí jako úspěšné složení zkoušky z českého jazyka.

Uchazeč společně s žádostí podle předchozího odstavce případně doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Přijímání uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami:

V souladu s ustanovením § 16 odst. 1 a 2 písm. c školského zákona mají nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. osoby, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy přijímacího řízení odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám uchazeče.

 

Obecné informace

 • Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na www.lespi.cz a na vývěsce v budově školy. Nepřijatým uchazečům (u nezletilých zákonným zástupcům) bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí o přijetí se neodesílá.
 • Svůj úmysl vzdělávat se na VOŠL A SLŠ B. Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn.
 • Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

 

V Písku 23. 1. 2023                                                                                    PhDr. Michal Grus

                                                                                                                        ředitel školy