Výsledky přijímacího řízení – obor 41-56-H/01 Lesní mechanizátor

 

Rozhodnutí o přijetí uchazečů ke střednímu vzdělávání  ve školním roce 2021/2022

Obor 41-56-H/01 Lesní mechanizátor

Ředitel střední lesnické školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 jako příslušný správní orgán podle § 165 odst. 2 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a § 10 a § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, na základě § 59, § 60, § 60a, § 60b, § 60c, § 60d, § 60e, § 60f a § 60g školského zákona a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, rozhodl takto:

Uchazeči uvedení v pořadí 1 - 25 pod  přidělenými registračními  čísly se  přijímají ke střednímu vzdělávání s výučním listem obor 41-56-H/01 Lesní mechanizátor ve Vyšší odborné škole lesnické a Střední lesnické škole Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 od 1. 9. 2022:

 

Pořadí Reg. číslo Body ze ZŠ (prospěch) Body celkem: Výsledek
1. LM35 40 40 Přijat
2. LM16 36 36 Přijat
3. LM6 35 35 Přijat
4.-5. LM2 34 34 Přijat
4.-5. LM15 34 34 Přijat
6.-8. LM3 33 33 Přijat
6.- 8. LM1 33 33 Přijat
6. - 8. LM23 33 33 Přijat
9. – 10. LM31 32 32 Přijat
9. – 10. LM12 32 32 Přijat
11. – 14. LM21 31 31 Přijat
11. – 14. LM33 31 31 Přijat
11. – 14. LM22 31 31 Přijat
11. – 14. LM27 31 31 Přijat
15. – 19. LM18 30 30 Přijat
15. – 19. LM9 30 30 Přijat
15. – 19. LM24 30 30 Přijat
15. – 19. LM30 30 30 Přijat
15. – 19. LM4 30 30 Přijat
20. – 25. LM25 29 29 Přijat
20. – 25. LM14 29 29 Přijat
20. – 25. LM13 29 29 Přijat
20. – 25. LM5 29 29 Přijat
20. – 25. LM17 29 29 Přijat
20. – 25. LM32 29 29 Přijat
26. – 27. LM7 28 28 Nepřijat
26. - 27. LM26 28 28 Nepřijat
28. LM28 27 27 Nepřijat
29. LM29 26 26 Nepřijat
30. – 31. LM34 25 25 Nepřijat
30. - 31. LM20 25 25 Nepřijat
32. LM10 24 24 Nepřijat
33. LM11 22 22 Nepřijat
34.-35. LM8 0 0 Nepřijat
34.-35. LM19 0 0 Nepřijat

Poslední přijatý uchazeč získal 29 bodů.

 

Dle § 60a odst. 6 a 7 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, je povinen uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit úmysl vzdělávat se v této střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí, (tj. zveřejnění seznamu přijatých uchazečů). V opačném případě se uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče vzdává práva být přijat ke vzdělávání na střední školu uvedenou v rozhodnutí.

 

Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání nového rozhodnutí o přijetí vzít z této školy zpět oproti předložení nového rozhodnutí a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala. Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy.

 

 

P o u č e n í   o   o d v o l á n í:

 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, podáním učiněným u ředitele této školy.

                Podle § 82 odst. 2 správního řádu musí odvolání obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

                                                                                                                             

  

                                                                                                                                                                                                                PhDr. Michal Grus, v.r.

                                                                                                                                                                                                                         ředitel školy

Zveřejněno: 22. 4. 2022

Lhůta pro nabytí právní moci: 15 dnů ode dne zveřejnění