Vyšší odborná škola lesnická
Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek

Výzkumné aktivity

V lesních porostech ŠP Hůrky probíhá ukryta před zraky veřejnosti poměrně čilá výzkumná činnost. Již v minulých letech pro dlouhodobou realizaci vědeckých úkolů byly na školním polesí zakládány výzkumné plochy Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti.  Nejčastější jsou provenienční plochy jedle, douglasky a borovice, dále pak sponové a šlechtitelské plochy. Hospodaření na nich je prováděno v souladu s požadavky VÚLHM.

Přehled aktivních ploch:

Porostní skupina

Rok založení

Popis výzkumné plochy

2D4b

1972

Šlechtitelské plocha s potomstvy borovice lesní

7A4b

1975

Sponová plocha s douglaskou tisolistou

8C4

1977

Provenienční plocha s jedlí bělokorou

10D4a

1977

Provenienční plocha s jedlí bělokorou

14B4b

1971

Mezinárodní provenienční plocha IUFRO s DG

14D4

1976

Provenienční plocha s jedlí bělokorou

15C9

1995

Demonstrační plocha Picea omorika

21C4

1976

Provenienční plocha s jedlí bělokorou

22B7

1940

Mezinárodní provenienční plocha s borovicí lesní

V posledních letech je prováděn výzkum také ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně, Lesnickou a dřevařskou fakultou v projektu podpořeném MZe s názvem Douglaska tisolistá – nejvýznamnější introdukovaná dřevina v polyfunkčním a trvale udržitelném lesním hospodářství s několika dílčími cíli:

  • produkční potenciál a stabilita DG na kyselých stanovištích pahorkatin
  • definice nadzemních i podzemních struktur DG a stanovení sezónních úhrnů a průběhů transpirace i tloušťkového růstu
  • vyhodnocení akumulace a chemického složení humusu v porostech se zastoupením DG
  • analýza obsahu živin v asimilačních orgánech DG.

    V roce 2011 se rozbíhá navazující projekt rozšířený o výzkumný tým z České zemědělské univerzity v Praze, Fakulty lesnické a dřevařské, zaměřený opět na douglasku tisolistou. Výzkumné úkoly letošního roku jsou zaměřeny na analýzu kořenového systému douglasky od sadebního materiálu až po dospělé porosty a ztráty vody sazenic při různém způsobu manipulace a uskladnění před výsadbou a mnoho dalších dílčích aktivit.

     Zajímavá je i výzkumná činnost profesorského sboru naší školy, kteří v rámci zvyšování kvalifikace v rámci doktorských studijních programů zkoumali například zákonitosti chovu jelence viržinského, přirozenou obnovu a produkční potenciál douglasky tisolité. Výzkum probíhá také v rámci různých projektů, např. environmentální výchova, ochrana a zvyšování biodiverzity lesního ekosystému. Také v souvislosti s výukou někteří vyučující provádějí základní výzkum na založených zkusných plochách (např. produkční potenciál jedle obrovské, výchova nárostů douglasky tisolisté aj.)

     Nezanedbatelná je i výzkumná práce absolventů školy při zpracování bakalářských a diplomových prací při jejich dalším studiu na lesnických fakultách (aktuálně cca 10 prací). V posledních letech svoji absolventskou práci v lokalitě Školního polesí Hůrky zpracovávalo 57 studentů zdejší vyšší odborné školy lesnické.

     Závěrem zbývá popřát mnoho zdaru při sledování a objevování nových zákonitostí v lesních ekosystémech školního polesí stávajícím řešitelům, ale také motivovat k výzkumné práci zájemce nové - z řad učitelů, studentů i absolventů školy.

Vyšší odborná škola lesnická
a Střední lesnická škola
Bedřicha Schwarzenberga Písek

  • Adresa: Lesnická 55, 397 01 Písek
  • Tel.: (+420) 382 506 111
  • Fax: 382 506 102
  • E-mail: lespi@lespi.cz
Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek

Partneři školy

zobrazit všechny partnery a sponzory

VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, s.p. Jihočeský kraj LESY ČR

Národní park Šumava Krajské školní hospodářství, České Budějovice Lesy města Písku

Vyšší odborná škola lesnická
a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek

Adresa: Lesnická 55, 397 01 Písek, Tel.: (+420) 382 506 111, Fax: 382 506 102, E-mail: lespi@lespi.cz

Facebook YouTube

Copyright VOŠL a SLŠ Bedřicha Schwarzenberga Písek Všechna práva vyhrazena

Webdesign CzechProject spol. s r.o. Redakční systém CzechProject spol. s r.o.