Celoživotní vzdělávání dospělých

     V roce 2007 započal projekt MŠMT celoživotního vzdělávání dospělých. Byl organizován národním ústavem odborného vzdělávání (NUOV) a později jen národním ústavem vzdělávání (NUV). Byl označen zkratkou UNIV a později navazoval označením UNIV2 a UNIV3.celý projekt byl podpořen zákonem č. 179/2006 o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.

Projekt umožnil dospělým uchazečům zlegalizovat,  jejich odborné znalosti a dovednosti v rámci nově vytvořených profesních kvalifikací (PK), v národní soustavě kvalifikací (NSK). Nový zákon umožnil uchazečům složit závěrečnou zkoušku, z vybrané profesní kvalifikace. Po úspěšném složení zkoušky obdržel uchazeč kvalifikační osvědčení.

Pro uchazeče to znamená, že má možnost ve svém pracovním volnu získat potřebnou kvalifikaci a s ní následující výhody (společenské postavení, pracovní zařazení, finanční ohodnocení atd.). Pro pedagogický sbor bylo přínosem získání nových pedagogicko-pracovních zkušeností pro práci s dospělými a současně ověření si, jiných metod výuky (skupinová,  týmová, individuální …). Vedle toho i práci v úzkém týmu a časové tísni. Pro školu to znamenalo navázání nových pracovních kontaktů se sociálními partnery, rozšíření nabídky poskytovaného vzdělání a v neposlední řadě i prezentaci školy.

Metodikem a koordinátorem projektu byl pověřen Ing. Karel Bílek, který musel, individuálně, vždy pro každý program (PK), vytvořit nový tým pedagogů a přizvaných specialistů.

V rámci vzdělávání dospělých škola realizovala:

a)      41-038-H  Krajinář

b)      41-055-M Lesník  lesní technik pro pěstební činnost

c)       41-054-M Lesník lesní pro těžební činnost

d)      41-022-H Pěstební činnost a ochrana lesa

e)      41-090-H Těžař dříví motomanuální

f)       41-033-E Údržba veřejné zeleně

g)      41-026-H Výroba sazenic v lesních školkách

Navíc v rámci rekvalifikací škola pořádala vzdělávání na téma:

a)      Údržba městské zeleně

b)      Zalesňování zemědělských půd a pěstování rychlerostoucích dřevin pro energetické účely

Celkově se vzdělávání zúčastnilo:

68 uchazečů z toho 21 žen. Úspěšně absolvovalo 65 uchazečů tj. 95,5%. Z toho je zřejmé, že se vzdělávali uchazeči, kteří měli o zvolenou tématiku evidentní zájem.

Všechna uvedená témata jsou součástí nabídky vzdělávání naší školy a jsou k dispozici na www.lespi.cz . Škola má uvedené PK autorizované, to znamená, že jsou oficiálně uznané MŠMT.

Připravujeme:

Určování stáří zvěře a hodnocení trofejí zvěře podle CIC.

Lesní technik pro obchod, expedici a dopravu dříví

Kočí v lesní těžbě

Těžař dříví těžebně-dopravními stroji

Chovatel včel

 

Rádi uvítáme další uchazeče o vzdělávání dospělých. Těšíme se na Vaši účast.

Ing. Karel Bílek