Současnost

Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek, Lesnická 55 (dále jen „škola”) je dnes příspěvkovou organizací zřízenou Jihočeským krajem. Hospodaří s finančními prostředky přidělenými z rozpočtu kraje (tzv. provozní náklady) a ze státního rozpočtu (tzv. přímé náklady výuky, přidělované podle počtu žáků), i s vlastními příjmy. Ty může získat doplňkovou – tj. hospodářskou – činností (která ale nesmí být na úkor hlavní činnosti školy). 

Škola užívá ucelený areál o rozloze 2,4 ha na předměstí Sv. Václava města Písku, komunikačně velmi dobře přístupný (bezprostřední blízkost silničního okruhu kolem města a železniční zastávky), ve kterém stojí jednotlivé budovy školy: budova střední lesnické školy s přístavbou tzv. „pavilonu”, budova vyšší odborné školy lesnické, budova domova mládeže, budova tělocvičny, budova školní jídelny s prostornou aulou. Budovy školy, pavilonu a domova mládeže jsou vzájemně propojeny krytými chodbami, takže tvoří jediný funkční celek.

Čtyři pětiny areálu školy pokrývá zeleň. Většinu z toho představuje školní arboretum – botanická zahrada specializovaná na stromy a keře, s dobře udržovanou parkovou úpravou, v roce 2008 bylo vyhlášeno kulturní památkou.

Odborná praxe a cvičení žáků se realizuje v rámci Krajského školního hospodářství  - středisko Školní polesí Hůrky (lesní hospodářský celek Hůrky o rozloze 652 ha je vzdálen od školy cca 5 km) Zde je veškeré zázemí pro praktickou výuku žáků v lesnických disciplínách, v mysliveckém a pilařském provozu.

Od podzimu 2018 pracují studenti v rámci výuky se SEIWINEM - nejpoužívanějším informačním systémem pro řízení lesního hospodářství v ČR od české rodinné firmy HA-SOFT, s.r.o.. Získají tak cenné odborné dovednosti, které si přímo v praxi vyzkouší na reálných příkladech.

Budova střední lesnické školy (Lesnická 55)

Historická školní budova z r. 1912 (modernizována v létech 2001–02) je oficiálním sídlem školy. Navozuje svébytnou atmosféru – již od vstupu, a dále cestou vzhůru po schodišti, může návštěvník sledovat souvislou řadu fotografií, prezentujících maturitní tabla absolventských ročníků od založení školy až po současnost, dále, každá z učeben nese jméno některé z osobností, které spolu na přelomu 19. a 20. století utvářely současné lesnictví, a konečně, budovou se namísto školního zvonku rozléhají lovecké fanfáry.

Budova poskytuje dostatek prostoru pro 10 kmenových učeben jednotlivých tříd (= dvojice paralelních tříd A a B pro čtyři ročníky střední lesnické školy a dvě třídy pro obor Lesní mechanizátor), odbornou učebnu zoologie s interaktivní tabulí a příslušenstvím, chemickou laboratoř, přírodovědné sbírky, vzduchovkovou střelnici, kabinety učitelů, sborovnu, kancelář ředitele školy a jeho zástupce.

V každé třídě je dataprojektor propojený s přenosným počítačem, s DVD a videopřehrávačem, a s možností připojení vizualizéru.

Krytými koridory je budova střední lesnické školy propojena s budovami vyšší odborné školy lesnické, domova mládeže a s přístavbou, tzv. „pavilonem“ (budova z r. 1975, modernizována v r. 2002) ve kterém jsou situovány dvě specializované cvičebny výpočetní techniky (2× 16 PC) s interaktivními tabulemi a dvě specializované cvičebny pro výuku cizích jazyků, umožňující rovněž využívat podporu informačních technologií.

V pavilonu se nacházejí i údržbářské dílny a garáž školního autobusu.

Budova vyšší odborné školy lesnické (Burketova 52)

Historická budova z r. 1899, která je výraznou dominantou areálu školy v pohledu od řeky Otavy, bývala řadu let domovem mládeže. Těžiště aktivity tohoto domova se ale v r. 1993 přeneslo do budovy k tomu nově postavené, a historická budova byla poté rekonstruována a adaptována pro potřeby vyšší odborné školy lesnické (v létech 1998 – 2000). Krytým koridorem je budova propojena s budovami střední lesnické školy a domova mládeže.

Západní křídlo budovy slouží k ubytování žáků vyšší odborné školy lesnické (celkem 52 lůžek). Ubytovací standard představují dvoupokojové ubytovací buňky (pokoje s 2 + 3 nebo 2 + 2 lůžky) s předsíní, která je zároveň kuchyňkou vybavenou ledničkou, WC a koupelnou, dále je zde počítačová učebna (16 PC) a studovna.

Východní křídlo budovy slouží výuce – mimo dvou kmenových učeben pro 1. a 2. ročník vyšší odborné školy lesnické jsou zde kanceláře studijní referentky a kabinet externích učitelů.

Ve středním traktu této budovy se nacházejí čtyři byty zaměstnanců školy.

Budova žákovského domova (Burketova 52B)

Brankou, a po několika schodech, je z Burketovy ulice veden vstup pro pěší do areálu školy, přímo proti vrátnici, kterou se vstupuje do budovy domova mládeže. Budova dokončené v r. 1993 je krytým koridorem propojena s budovami střední lesnické školy a vyšší odborné školy lesnické.

V jejím přízemí je soustředěno celé hospodářské zázemí školy – jsou zde sklady a také kanceláře. Také se zde nachází informační středisko školy, tj. odborná knihovna se studovnou-čítárnou odborných časopisů a sídlí zde Český střelecký svaz – regionální sportovní centrum mládeže.

Ostatní čtyři podlaží budovy zaplňují ubytovací pokoje pro žáky (celkem 192 lůžek). Standardem jsou dvoupokojové buňky (pokoje s 3 + 3 lůžky) s předsíní vybavenou ledničkou a telefonem, koupelnou, WC a (vyjma 5. podlaží) i balkonem.

V budově jsou dvě čajové kuchyňky, jsou zde posilovny, 2 herny stolního tenisu, bufet (jehož konzumační místnost slouží zároveň jako hovorna pro žáky a jejich návštěvníky), v každém patře je klubovna s barevným televizorem. Jako protiváha materiálního vybavení budovy je zde i prostě zařízená místnost – ekumenická kaple – určená žákům, kteří hledají tiché útočiště k modlitbě nebo rozjímání.

Budova školní jídelny (Burketova 52A)

Školní jídelna zajišťuje celodenní stravování (tj. 3 teplá jídla denně; z toho oběd s výběrem ze dvou možností) žáků školy ubytovaných v domově mládeže a podávání obědů i pro dojíždějící žáky, a pro všechny zaměstnance školy (také pro žáky některých jiných píseckých středních škol). V roce 2008 byla kompletně zrekonstruována. V 1. patře budovy z r. 1969 (modernizována v r. 1996–97) se nachází víceúčelová posluchárna s kapacitou 150 sedících osob, schopná plnit úlohu přednáškového sálu, zasedací místnosti i školní auly, a učebna 3. ročníku vyšší odborné školy lesnické. Současně je zde i zázemí kroužku myslivecké kuchyně.

Ve druhém patře budovy jsou kanceláře – sídlí zde nyní písecké pracoviště Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs n. L. – pobočky České Budějovice, okresní svaz Českomoravské myslivecké jednoty a soukromá jazyková škola.

Budova tělocvičny

Tělocvična, nedílná součást školy i žákovského domova, má vyhrazenu samostatnou budovu z r. 1969 (modernizována v létech 2000–02), obsahující sál pro míčové hry, gymnastický sálek a obslužné prostory.

K budově bezprostředně přiléhá sportoviště pod širým nebem, tj. dvě univerzální hřiště pro míčové hry (s umělohmotným povrchem) a doskočiště.