Přijímací řízení SŠ

 

 

Termíny přijímacího řízení pro přijímání ve školním roce 2023

Střední odborné vzdělávání s maturitou – 41-46-M/01 – Lesnictví

1. kolo přijímacího řízení: termín podání přihlášky do 1. 3. 2023
termíny přijímací zkoušky

13. 4. 2023

14. 4. 2023

náhradní termín

10. 5. 2023

11. 5. 2023

počet přijímaných žáků 56
termín vyhlášení výsledků přijímacího řízení 2. 5. 2023

Střední odborné vzdělávání s výučním listem – 41-56-H/01 – Lesní mechanizátor

1. kolo přijímacího řízení: termín podání přihlášky do 1. 3. 2023 
termíny přijímací zkoušky

24. 4. 2023

25. 4. 2023

náhradní termín

10. 5. 2023

11. 5. 2023

termín vyhlášení výsledků přijímacího řízení 26. 4. 2023
počet přijímaných žáků 20

 
 

 

 

Rozhodnutí o přijetí uchazečů ke střednímu vzdělávání  ve školním roce 2022/2023

Obor 41-46-M/01 Lesnictví

Ředitel střední lesnické školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 jako příslušný správní orgán v souladu s § 165 odst. 2 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle § 59 a násl. školského zákona, a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,  rozhodl takto:

Uchazeči uvedení v pořadí 1 - 56 pod  přidělenými registračními  čísly se  přijímají ke střednímu vzdělávání s maturitní zkouškou obor 41-46-M/01 Lesnictví ve Vyšší odborné škole lesnické a Střední lesnické škole Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 od 1. 9. 2023:

 

Pořadí

Reg. číslo

Body ze ZŠ (prospěch)

Český jazyk

Matematika

Body celkem

Výsledek

1.

43

30

43

40

113

Přijat

2.

26

27

43

41

111

Přijat

3.

59

28

40

41

109

Přijat

4.

12

28

44

36

108

Přijat

5.

110

27

38

41

106

Přijat

6.

39

30

46

29

105

Přijat

7.

49

29

37

39

105

Přijat

8.

108

23

45

35

103

Přijat

9.

40

30

34

39

103

Přijat

10.

22

29

37

36

102

Přijat

11.

55

29

41

29

99

Přijat

12.

78

29

36

33

98

Přijat

13.

82

29

37

31

97

Přijat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

80

30

40

27

97

Přijat

15.

111

25

39

32

96

Přijat

16.

7

27

41

27

95

Přijat

17.

88

26

31

38

95

Přijat

18.

81

30

42

22

94

Přijat

19.

24

28

37

28

93

Přijat

20.

74

26

37

29

92

Přijat

21.

35

27

37

27

91

Přijat

22.

87

28

26

37

91

Přijat

23.

76

27

39

24

90

Přijat

24.

4

29

36

25

90

Přijat

25.

31

26

36

28

90

Přijat

26.

2

28

34

27

89

Přijat

27.

102

29

33

25

87

Přijat

28.

27

29

27

31

87

Přijat

29.

84

23

42

21

86

Přijat

30.

60

28

33

25

86

Přijat

31.

91

29

33

23

85

Přijat

32.

79

29

31

24

84

Přijat

33.

41

24

39

20

83

Přijat

34.

66

28

27

28

83

Přijat

35.

109

27

28

28

83

Přijat

36.

93

27

29

26

82

Přijat

37.

94

24

29

29

82

Přijat

38.

44

28

31

22

81

Přijat

39.

19

29

32

19

80

Přijat

 

 

40.

68

26

44

9

79

Přijat

41.

69

28

30

20

78

Přijat

42.

16

24

29

25

78

Přijat

43.

65

25

32

21

78

Přijat

44.

32

25

27

25

77

Přijat

45.

34

30

33

14

77

Přijat

46.

9

29

30

18

77

Přijat

47.

29

26

30

20

76

Přijat

48.

116

25

38

13

76

Přijat

49.

70

24

25

27

76

Přijat

50.

38

27

22

27

76

Přijat

51.

64

25

21

29

75

Přijat

52.

5

27

31

17

75

Přijat

53.

120

24

23

28

75

Přijat

54.

73

25

33

17

75

Přijat

55.

14

23

30

21

74

Přijat

56.

8

29

19

25

73

Přijat

57.

86

25

20

28

73

Nepřijat

58.

90

41

22

10

73

Nepřijat

59.

47

23

26

24

73

Nepřijat

60.

98

25

24

23

72

Nepřijat

61.

23

25

33

14

72

Nepřijat

62.

100

24

25

23

72

Nepřijat

63.

13

24

32

14

70

Nepřijat

64.

112

20

24

26

70

Nepřijat

65.

20

26

29

15

70

Nepřijat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66.

1

24

24

21

69

Nepřijat

67.

114

27

22

20

69

Nepřijat

68.

67

27

28

14

69

Nepřijat

69.

122

23

23

23

69

Nepřijat

70.

92

23

30

16

69

Nepřijat

71.

118

22

32

15

69

Nepřijat

72.

48

26

25

17

68

Nepřijat

73.

11

26

25

17

68

Nepřijat

74.

113

26

32

9

67

Nepřijat

75.

15

25

25

16

66

Nepřijat

76.

85

25

15

25

65

Nepřijat

77.

17

25

27

13

65

Nepřijat

78.

104

28

23

13

64

Nepřijat

79.

117

22

19

23

64

Nepřijat

80.

115

23

29

11

63

Nepřijat

81.

75

23

30

9

62

Nepřijat

82.

58

17

27

17

61

Nepřijat

83.

101

22

26

13

61

Nepřijat

84.

63

27

19

14

60

Nepřijat

85.

21

25

24

11

60

Nepřijat

86.

123

25

25

10

60

Nepřijat

87.

103

23

20

16

59

Nepřijat

88.

25

21

27

11

59

Nepřijat

89.

97

28

20

10

58

Nepřijat

90.

50

25

15

18

58

Nepřijat

91.

52

24

18

16

58

Nepřijat

 

 

 

 

92.

28

21

0

15

36

Nepřijat(redukované pořadí)

93.

61

25

20

12

57

Nepřijat

94.

119

25

21

11

57

Nepřijat

95.

46

23

16

18

57

Nepřijat

96.

83

26

15

16

57

Nepřijat

97.

6

26

19

12

57

Nepřijat

98.

71

23

24

10

57

Nepřijat

99.

51

22

19

15

56

Nepřijat

100.

37

24

13

19

56

Nepřijat

101.

54

21

22

13

56

Nepřijat

102.

56

20

25

10

55

Nepřijat

103.

121

23

20

12

55

Nepřijat

104.

62

24

18

13

55

Nepřijat

105.

33

24

24

6

54

Nepřijat

106.

107

25

19

9

53

Nepřijat

107.

18

23

18

11

52

Nepřijat

108.

36

23

21

8

52

Nepřijat

109.

45

30

13

9

52

Nepřijat

110.

95

22

21

9

52

Nepřijat

111.

53

27

22

2

51

Nepřijat

112.

106

25

13

13

51

Nepřijat

113.

30

22

15

14

51

Nepřijat

114.

10

21

19

7

47

Nepřijat

115.

77

24

12

11

47

Nepřijat

116.

89

23

11

6

40

Nepřijat

117.

57

20

12

4

36

Nepřijat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

118.

105

18

9

8

35

Nepřijat

119.

99

14

13

8

35

Nepřijat

120.

42

20

13

1

34

Nepřijat

 

Poslední přijatý uchazeč získal 73 bodů.

 

V případě rovnosti bodového hodnocení rozhodují doplňková kritéria v tomto pořadí:

 

průměrný prospěch z předmětu biologie (přírodopis)

výsledek jednotné přijímací zkoušky z matematiky

průměrný prospěch v pololetí 9. ročníku

 

Dle § 60a odst. 6 a 7 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, je povinen uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit úmysl vzdělávat se v této střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí, (tj. zveřejnění seznamu přijatých uchazečů). V opačném případě se uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče vzdává práva být přijat ke vzdělávání na střední školu uvedenou v rozhodnutí.

 

Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání nového rozhodnutí o přijetí vzít z této školy zpět oproti předložení nového rozhodnutí a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala. Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy.

 

P o u č e n í   o   o d v o l á n í:

 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, podáním učiněným u ředitele této školy.

                Podle § 82 odst. 2 správního řádu musí odvolání obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

                                                                                                                             

 

 

                                                                                                                                                              PhDr. Michal Grus

                                                                                                                                                             ředitel školy

                                                                                                                                                                            

Zveřejněno: 28. 4. 2023

Lhůta pro nabytí právní moci: 15 dnů ode dne zveřejnění