Maturitní zkoušky

 

Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2022-2023

 

Termíny maturitních zkoušek

SPOLEČNÁ ČÁST MZ:

Didaktické testy

Matematika / Anglický jazyk/Český jazyk a literatura: v termínu 2.5. – 5. 5. 2023

PROFILOVÁ ČÁST MZ:

Ústní zkoušky: 22. 5. – 26. 5. 2023

Praktická zkouška: 17.- 19. 5.2023

Písemné práce: Český jazyk a literatura - 4. 4. 2023, Anglický jazyk - 5. 4. 2023

 

Český jazyk a literatura

PÍSEMNÁ PRÁCE

Časová dotace pro napsání písemné práce

Pro vypracování písemné práce z českého jazyka a literatury je vymezen čas 180 minut. Žáci si mohou psát poznámky, osnovu, připravit si koncept písemné práce. Předmětem hodnocení je však pouze vlastní text písemné práce, který je zapsaný v záznamovém archu.

Minimální požadovaný rozsah písemné práce

Minimální požadovaný rozsah písemné práce je stanoven na 250 slov. Písemná práce, která nesplňuje stanovený minimální rozsah, je celkově hodnocena 0 body.

Cíl maturitní písemné práce

Žák prokáže, že umí vytvořit text podle zadaných kritérií, dovede funkčně použít jazykové prostředky tak, aby odpovídaly stanovené komunikační situaci, a vytvoří myšlenkově ucelený, strukturovaný a koherentní text.

Kritéria hodnocení písemné práce

1. Vytvoření textu podle zadaných kritérií

          A text – zadání, obsah, téma

          B požadavky na naplnění komunikační situace (styl/ útvar)

2. Funkční užití jazykových prostředků s ohledem na jazykovou normu

          A pravopis a tvarosloví

          B lexikum – adekvátnost výběru jazykových prostředků vzhledem k danému stylu

                          –  přiměřenost pojmenování dané skutečnosti - přesnost označení, význam

3. Kompoziční výstavba textu

          A výstavba větných celků, syntax, odchylky od pravidelné větné stavby

          B kompozice textu (soudržnost textu, věcná souvislost)

                    - členění a výstavba textu

                    - způsob argumentace, souvislost uváděných informací

                    - prostředky textové návaznosti

 

Bodová škála


Šestistupňová bodová škála je sjednocena horizontálně i vertikálně, tvoří tak poměrně detailní oporu pro udílení bodů. Při hodnocení písemné práce se udělují body v intervalu od 0 do 5 v každé ze šesti sledovaných oblastí (1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B), body popisují výkon žáka v každé z těchto oblastí. Detailní kritéria jsou popsaná v tabulce, která je k tomuto dokumentu přiložena. Žák může získat maximálně 30 bodů, minimálně 12. Pokud je práce hodnocena 11 a méně body, požadavkům nevyhovuje a žák písemnou část nesplnil.

Hodnocení písemné práce tvoří 40% celkové známky z českého jazyka a literatury.

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

1. Školní seznam obsahuje 65 děl, z něho žák vytváří vlastní seznam 20ti literárních děl (odevzdá do 31. 3. 2023/30. 6. 2023), z něhož si bezprostředně před zkouškou losuje její zadání.

2. Žáci losují z vlastního seznamu podle následujících kritérií:

          - Literatura do konce 18. století – nejméně 2 tituly

          - Literatura 19. století – nejméně 3 tituly

          - Světová literatura 20. a 21. století – nejméně 4 tituly

          - Česká literatura 20. a 21. století – nejméně 5 titulů

          - Nejméně 2 prozaická díla

          - Nejméně 2 básnická díla

3. V jednom dni nelze losovat jedno literární dílo 2x.

4. Pracovní list obsahuje úryvek z uměleckého a neuměleckého textu, při jeho rozboru žák prokáže znalost učiva o literární historii, teorii a slohu.

5. Příprava na ústní zkoušku trvá maximálně 15 min a vlastní odpověď maximálně 15 min.

6. Při přípravě má žák k dispozici pracovní list, který obsahuje výňatek z uměleckého i neuměleckého textu, osnovu, podle které si může připravit svoji odpověď i rozbor textů.

7. Kritéria hodnocení ústní zkoušky z českého jazyka a literatury: Ústní část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury je hodnocená v níže uvedených 2 kritériích, výsledné hodnocení ústní zkoušky je součtem udělených bodů za jednotlivá kritéria.

    A. Charakteristika uměleckého textu (téma, časoprostor, charakteristika postav, kompozice, jazykové prostředky) a literárně historický kontext – max. 20 bodů

    B. Charakteristika neuměleckého textu (komunikační situace, funkční styl, slohový postup, jazykové prostředky) max. 10 bodů

Maximální dosažitelný počet bodů v ústní zkoušce je tedy 30 bodů, minimální 12. Hodnocení ústní zkoušky tvoří 60% výsledné známky z českého jazyka a literatury.

Celkové hodnocení profilové zkoušky z českého jazyka a literatury

Obě části maturitní zkoušky – písemná a ústní část se podílí na výsledné známce v poměru 40% : 60%. Výsledek didaktického testu se do konečné známky nepromítne, ale jeho úspěšné splnění je nutnou podmínkou pro získání maturity z českého jazyka. Žák složí úspěšně maturitní zkoušku, pokud bude v jednotlivých částech hodnocen nejhůře dostatečnou a v didaktickém testu slovním hodnocením splnil. Bodová hodnocení jednotlivých částí se sečtou podle zadaného procentuálního poměru a počet bodů, který žák získá, se převede na procenta a získaný počet procent poté na známku. Klasifikační stupnice:

 

100 – 87% 1- výborný

86 - 74% 2- chvalitebný

73 - 58% 3- dobrý

57 - 40% 4- dostatečný

39 - 0% 5- nedostatečný

 

Seznam četby k ústní zkoušce z českého jazyka

  

Anglický jazyk

Profilovou zkoušku z cizího jazyka (písemná práce a ústní zkouška), k jejímuž konání se žák přihlásil lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni nejméně na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

1) PÍSEMNÁ PRÁCE Z CIZÍHO JAZYKA

  • rozsah textu: 200–220 slov
  • max. počet bodů: 24 (8 x 3 body)
  • V písemné práci se mohou objevit následující formy písemného projevu (slohové útvary): korespondence (e-mail, formální dopis, neformální dopis), charakteristika, popis, vypravování, zpráva, článek
  • Na písemnou práci z anglického jazyka je vyhrazeno 150 minut

Kritéria hodnocení písemné práce

Při hodnocení písemných prací jsou samostatně hodnoceny 4 základní charakteristiky písemného projevu:

  • zpracování zadání a obsah (I)
  • organizace, koheze a koherence textu (II)
  • slovní zásoba (III)
  • mluvnické prostředky (IV)

Každá z uvedených charakteristik bude dále posuzována ze dvou hledisek:

  • přesnost (A)
  • kvalita/rozsah (B)

Hodnotící tabulka:

Celá tabulka je tak rozčleněna na 8 oddílů. Všechny oddíly mají stejnou váhu. V každém může žák získat 0 – 3 body. Zvlášť se posuzují dílčí charakteristiky, kdy každá vyjadřuje 1 bod z celkového skóre. Maximální počet bodů v je 24.

 

 

I

II

III

IV

body

celkem

A

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

  

21 - 24

18 - 20

14 - 17

10 - 13

0 - 9

1

2

3

4

5

 

2) ÚSTNÍ ZKOUŠKA PŘED ZKUŠEBNÍ MATURITNÍ KOMISÍ

1) Pro ústní zkoušku z anglického jazyka je stanoveno 20 témat. Témata jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.

2) Ústní zkouška z anglického jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 1 zadání ke konkrétnímu tématu. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se k lesnictví.

3) Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje 1 téma. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.

Témata k ústní zkoušce z cizího jazyka

 

Praktická maturitní zkouška

Délka konání: max. 20 minut

Čas na přípravu: 120 minut

Během zkoušky žák na základě konkrétního tématu prokazuje praktické využití svých znalostí a dovedností v lesním porostu. Zadání tématu si žák losuje bezprostředně před zkouškou.

Témata ke stažení zde

 

Zkouška z odborných předmětů:

Pro profilovou část maturitní zkoušky si žáci volí dva odborné předměty:

Myslivost - Témata

Ekonomika - Témata

Hospodářská úprava lesů - Témata

Ochrana lesa a životního prostředí - Témata

Lesní těžba - Témata

Pěstování lesa - Témata

Délka konání: max. 15 minut

Čas na přípravu: 15 minut

Zkouška se koná formou řízeného rozhovoru k tématu, které si žák bezprostředně před zkouškou vylosuje.