Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2023-2024

 

Termíny maturitních zkoušek

Didaktické testy

Matematika / Anglický jazyk/Český jazyk a literatura: v termínu 2.5. – 3. 5. 2024

Ústní zkouška: 20. 5. – 24. 5. 2024

Praktická zkouška: 15.- 17. 5. 2024

Písemné práce: Duben 2024

 

Český jazyk a literatura

PÍSEMNÁ   PRÁCE  

Časová dotace pro napsání písemné práce

Pro vypracování písemné práce z českého jazyka a literatury je vymezen čas 180 minut. Žáci si mohou psát poznámky, osnovu, připravit si koncept písemné práce. Předmětem hodnocení je však pouze vlastní text písemné práce, který je zapsaný v záznamovém archu.

Minimální požadovaný rozsah písemné práce

Minimální požadovaný rozsah písemné práce je stanoven na 250 slov. Písemná práce, která nesplňuje stanovený minimální rozsah, je celkově hodnocena 0 body.

Cíl maturitní písemné práce

Žák prokáže, že umí vytvořit text podle zadaných kritérií, dovede funkčně použít jazykové prostředky tak, aby odpovídaly stanovené komunikační situaci, a vytvoří myšlenkově ucelený, strukturovaný a koherentní text.

Kritéria hodnocení písemné práce

1. Vytvoření textu podle zadaných kritérií

            A   text – zadání, obsah, téma

            B   požadavky na naplnění komunikační situace (styl/ útvar)

2.  Funkční užití jazykových prostředků s ohledem na jazykovou normu

            A   pravopis a tvarosloví

            B   lexikum - adekvátnost výběru jazykových prostředků vzhledem k danému stylu  

                                - přiměřenost pojmenování dané skutečnosti - přesnost označení, význam       

3. Kompoziční výstavba textu

             A    výstavba větných celků, syntax, odchylky od pravidelné větné stavby

             B     kompozice textu (soudržnost textu, věcná souvislost)

                                 - členění a výstavba textu

                                 - způsob argumentace, souvislost uváděných informací

                                 - prostředky textové návaznosti

Bodová škála       

Šestistupňová bodová škála je sjednocena horizontálně i vertikálně, tvoří tak poměrně detailní oporu pro udílení bodů.  Při hodnocení písemné práce se udělují body v intervalu od 0 do 5 v každé ze šesti sledovaných oblastí (1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B), body popisují výkon žáka v každé z těchto oblastí. Detailní kritéria jsou popsaná v tabulce, která je k tomuto dokumentu přiložena. Žák může získat maximálně 30 bodů, minimálně 12.  Pokud je práce hodnocena 11 a méně body, požadavkům nevyhovuje a žák písemnou část nesplnil.

Hodnocení písemné práce tvoří 40% celkové známky z českého jazyka a literatury.

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

 1. Školní seznam obsahuje 65 děl, z něho žák vytváří vlastní seznam 20ti literárních děl (odevzdá do 31. 3. 2024/30. 6. 2024), z něhož si bezprostředně před zkouškou losuje její zadání.

 2. Žáci losují z vlastního seznamu podle následujících kritérií:
  • Literatura do konce 18. století – nejméně 2 tituly

  •  Literatura 19. století – nejméně 3 tituly

  •  Světová literatura 20. a 21. století – nejméně 4 tituly

  • Česká literatura 20. a 21. století – nejméně 5 titulů

  • Nejméně 2 prozaická díla

  • Nejméně 2 básnická díla

 3. V jednom dni nelze losovat jedno literární dílo 2x.

 4. Pracovní list obsahuje úryvek z uměleckého a neuměleckého textu, při jeho rozboru žák prokáže znalost učiva o literární historii, teorii a slohu.

 5. Příprava na ústní zkoušku trvá maximálně 15 min a vlastní odpověď maximálně 15 min.

 6. Při přípravě má žák k dispozici pracovní list, který obsahuje výňatek z uměleckého i neuměleckého textu, osnovu, podle které si může připravit svoji odpověď i rozbor textů.

 7. Kritéria hodnocení ústní zkoušky z českého jazyka a literatury: Ústní část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury je hodnocená v níže uvedených 2 kritériích, výsledné hodnocení ústní zkoušky je součtem udělených bodů za jednotlivá kritéria.

                      A. Charakteristika uměleckého textu (téma, časoprostor, charakteristika postav, kompozice, jazykové prostředky) a literárně historický kontext – max. 20 bodů

                      B. Charakteristika neuměleckého textu (komunikační situace, funkční styl, slohový postup, jazykové prostředky) max. 10 bodů

Maximální dosažitelný počet bodů v ústní zkoušce je tedy 30 bodů, minimální 12. Hodnocení ústní zkoušky tvoří 60% výsledné známky z českého jazyka a literatury.

Celkové hodnocení profilové zkoušky z českého jazyka a literatury

Obě části maturitní zkoušky – písemná a ústní část se podílí na výsledné známce v poměru 40% : 60%. Výsledek didaktického testu se do konečné známky nepromítne, ale jeho úspěšné splnění je nutnou podmínkou pro získání maturity z českého jazyka.  Žák složí úspěšně maturitní zkoušku, pokud bude v jednotlivých částech hodnocen nejhůře dostatečnou a v didaktickém testu slovním hodnocením splnil.  Bodová hodnocení jednotlivých částí se sečtou podle zadaného procentuálního poměru a počet bodů, který žák získá, se převede na procenta a získaný počet procent poté na známku.  Klasifikační stupnice:

                      100 - 87%       1- výborný

                       86  - 74%        2- chvalitebný

                       73  -  58%      3- dobrý

                       57  -  40%      4- dostatečný

                       39  -  0%         5- nedostatečný

 .

Seznam četby k ústní zkoušce z českého jazyka

 

Anglický jazyk

 

1)      PÍSEMNÁ PRÁCE Z CIZÍHO JAZYKA

 • rozsah textu:
  200–220 slov
 • max. počet bodů: 24 (8 x 3 body)
 • V písemné práci se mohou objevit následující formy písemného projevu (slohové útvary): korespondence (e-mail, formální dopis, neformální dopis), charakteristika, popis, vypravování, zpráva, článek
 • Na písemnou práci z anglického jazyka je vyhrazeno 150 minut

Kritéria hodnocení písemné práce

Při hodnocení písemných prací jsou samostatně hodnoceny 4 základní charakteristiky písemného projevu:

 • zpracování zadání a obsah (I)
 • organizace, koheze a koherence textu (II)
 • slovní zásoba (III)
 • mluvnické prostředky (IV)

Každá z uvedených charakteristik bude dále posuzována ze dvou hledisek:

 • přesnost (A)
 • kvalita/rozsah (B)

Hodnotící tabulka:

Celá tabulka je tak rozčleněna na 8 oddílů. Všechny oddíly mají stejnou váhu. V každém může žák získat 0 – 3 body. Zvlášť se posuzují dílčí charakteristiky, kdy každá vyjadřuje 1 bod z celkového skóre. Maximální počet bodů v je 24.

 

 

I

II

III

IV

body celkem

A

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

21 - 24

18 - 20

14 - 17

10 – 13

0 – 9

1

2

3

4

5

 

 

2) ÚSTNÍ ZKOUŠKA PŘED ZKUŠEBNÍ MATURITNÍ KOMISÍ

1)  Pro ústní zkoušku z anglického jazyka je stanoveno 20 témat. Témata jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.

2)  Ústní zkouška z anglického jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 1 zadání ke konkrétnímu tématu. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se k lesnictví.

3)  Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje 1 téma. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.

Témata k ústní zkoušce z cizího jazyka

 

Praktická maturitní  zkouška

Délka konání:                    max. 20 minut

Čas na přípravu:               120 minut

Během zkoušky žák na základě konkrétního tématu prokazuje praktické využití svých znalostí a dovedností v lesním porostu. Zadání tématu si žák losuje bezprostředně před zkouškou.

Témata ke stažení zde

 

Zkouška z odborných předmětů:

Pro profilovou část maturitní zkoušky si žáci volí dva odborné předměty:

        Myslivost - Témata

        Ekonomika - Témata

        Hospodářská úprava lesů - Témata

        Ochrana lesa a životního prostředí - Témata

        Lesní těžba - Témata

        Pěstování lesa - Témata

Délka konání: max. 15 minut

Čas na přípravu: 15 minut

Zkouška se koná formou řízeného rozhovoru k tématu, které si žák bezprostředně před zkouškou vylosuje.