Zahraniční exkurze žáků čtvrtých ročníků na lesním majetku kláštera Schlägl

 

     V září letošního roku proběhla exkurze lesnické školy v rakouských lesích na majetku kláštera Schlägl. Zde byli studenti seznámeni  s přírodě blízkým hospodářstvím, které je založeneo na principu těžby stromů cílových tlouštěk. Tato metoda je předmětem diskuze i mezi lesníky v naší republice. Odborný výklad exkurze žákům poskytl současný lesmistr Dipl.-Ing. Mgr. Johann Wohlmacher.

     Na celém majetku nelze v současné době shlédnout žádný výběrný les. Vidět však můžeme většinou stabilní a kvalitní smrkové porosty s příměsí buku a jedle, které jsou dlouhodobě obhospodařovány podrostním způsobem se stanovenou délkou obnovní doby 60-80 let. Velký důraz je kladen na využívání autoregulačních pochodů v nárostech a podrostech pod mateřským porostem. Důsledně je uplatňován i princip nepasečného hospodaření zákazem holých sečí. Cílem tohoto hospodaření je produkce kvalitního, zdravého a dobře zpeněžitelného dříví.   To je spojeno se schopností jednotlivých dřevin dosáhnout relativně vysokého věku ve velmi dobré zdravotní kondici. Znamená to, že jednotlivé dřeviny nesmějí trpět výrazným výskytem hnilob, nepravého jádra a dalších vad, které podstatně snižují cenu dřeva. Tuto podmínku dobře splňuje ve zdejších podmínkách smrk, který netrpí přílišným výskytem hnilob a je schopen i ve vyšším věku produkovat kvalitní zdravé dříví. Nesplňuje ji však už například buk, který trpí silným výskytem nepravého jádra a musí být proto těžen nejpozději do věku cca 120 let.

     Velmi dobře je propracována metoda těžebního výběru jako základní metoda pěstování lesa. Těžební výběr je důsledně uskutečňován podle výše uvedených kritérií v dlouhém čase (až osmdesátiletá doba obnovní) a ve velkém prostoru (velké množství porostů, v nichž je realizována těžba). Dříví je prodáváno na odvozním místě. Již na první pohled je v lese zřejmá velmi vysoká hustota transportní sítě. Hustota lesních cest činí 41,64 bm/ha a přibližovacích linek dokonce 138,05 bm/ha. Dokonalé zpřístupnění porostů je již několik desetiletí cíleně budováno a je základním předpokladem dlouhodobé těžby a soustřeďování dříví v lesních porostech s minimalizací škod na stojících stromech a půdě. Celý obhospodařovaný lesní majetek je výrazně výnosový.

     Pro žáky lesnické školy byla exkurze velmi přínosná, neboť jim bylo vše demonstrováno přímo v lese na zkusných plochách. Pan lesmistr výklad doprovodil řadou grafů, porostních map a přehledných tabulek. Studenti tak měli možnost si výsledky hospodaření porovnat s naším, většinou holosečným způsobem těžby, založeným na principu věkových tříd.

Podle zdrojů a informací z kláštera Schlägl sepsal a upravil Ing. František Čapek

Fotogalerii z exkurze můžete prohlédnout zde