Kritéria přijímacího řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Přijímací řízení se řídí zákonem č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhláškou MŠMT č.353/2016 Sb. a vyhláškou č.27/2016 Sb. o vzdělávání žáků  se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v platném znění.

 

A. Střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou

Obor vzdělávání  41-46-M/01  Lesnictví  –  počet přijímaných žáků 60

Pro školní rok 2020/2021 budou uchazeči konat jednotnou přijímací zkoušku (písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemný test ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace).

1. termín -  14. dubna 2020

2. termín -  15. dubna 2020

Náhradní termín - 13. a 14. května 2020

Kritéria pro hodnocení - stanovení pořadí uchazečů:

  1. Jednotná přijímací zkouška  - maximální počet bodů 100 (50 bodů český jazyk, 50 bodů matematika (váha 60 % z celkového hodnocení)
  2. Průměrný prospěch ze základní školy – vysvědčení 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9.  třídy – maximální počet bodů 66,67 /od základní hodnoty 66,67 bodů, která odpovídá studijnímu průměru 1.00, se za každou desetinu průměru odečítá 1 bod/ (váha 40 % z celkového hodnocení)
  3. Maximální možný počet získaných bodů je 166,67

V případě rovnosti bodového hodnocení rozhodují doplňková kritéria v tomto pořadí:

  • průměrný prospěch v 1. pololetí 9. ročníku 
  • průměrný prospěch z předmětů matematika a biologie (přírodopis)

 Podmínky přijetí: úspěšné vykonání přijímací zkoušky, ukončení povinné školní docházky a zdravotní způsobilost.

Osobám, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona, se na žádost promíjí zkouška z českého jazyka. Škola v tomto případě ověří znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v oboru vzdělání 41-46-M/01 Lesnictví, rozhovorem. V souladu s § 14 vyhlášky č. 353/2016 Sb., ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky těchto osob vytváří ve spolupráci s Centrem redukované pořadí všech uchazečů na základě lepšího výsledku bodového hodnocení jednotné zkoušky z matematiky všech uchazečů a dalších kritérií přijímacího řízení stanovených podle § 60d odst. 3 školského zákona.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny ve středu  29. dubna 2020. V tento den lze nahlédnout do testů.

 

B. Střední odborné vzdělání s výučním listem 

Obor vzdělávání - 41-56-H/01  Lesní mechanizátor - počet přijímaných žáků 30

Uchazeči budou přijímáni bez přijímacích zkoušek.

Kritéria pro hodnocení - stanovení pořadí uchazečů:

  1. Průměrný prospěch ze základní školy – vysvědčení 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9.  třídy – maximální počet bodů 100 (od základní hodnoty 100 bodů, která odpovídá studijnímu průměru 1.00, se za každou desetinu průměru odečítá 1 bod)

Podmínky přijetí:  ukončení povinné školní docházky  a zdravotní způsobilost

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 23. 4. 2020 ve 14.00 hod.

***

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na www.lespi.cz a na vývěsce v budově školy. Nepřijatým uchazečům (u nezletilých zákonným zástupcům) bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí o přijetí se neodesílá.

Svůj úmysl vzdělávat se na VOŠL A SLŠ B. Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

                                                                                  

V Písku dne 28. 1. 2020

PhDr. Michal Grus, v.r.

ředitel školy