Přijímací řízení na střední školu pro školní rok 2022/2023

 

Přijímací řízení se řídí zákonem č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhláškou MŠMT č.353/2016 Sb. a vyhláškou č.27/2016 Sb. o vzdělávání žáků  se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v platném znění.

 

Obor vzdělávání  Lesnictví 41-46-M/01 (maturitní obor)

Počet přijímaných žáků: 56

1. termín -  12. dubna 2022

2. termín -  13. dubna 2022

Náhradní termín - 10. a 11. května 2022

 

Kritéria pro stanovení pořadí uchazečů o studium:

V rámci přijímacího řízení je možné získat celkem 150 bodů, z toho:

    • 100 bodů: jednotná přijímací zkouška (50 bodů český jazyk, 50 bodů matematika)
    •  30 bodů: průměr vysvědčení za a) pololetí 8. třídy, b) konec 8. třídy a c) pololetí 9. třídy (od základní hodnoty 30 bodů, která odpovídá studijnímu      průměru 1.00, se za každou desetinu průměru odečítá 1 bod)
    •  20 bodů: umístění na žákovských soutěžích - 20 bodů obdrží ten žák, který se v období studia na 2. stupni ZŠ umístil na 1. – 3. místě regionálního či krajského kola předmětové soutěže, kterou vyhlašuje MŠMT jako jediný vyhlašovatel (olympiády, Matematický klokan atd.), nebo na 1. – 3. místě krajského kola soutěže Přírodovědný klokan nebo na 1. – 3. místě okresního kola soutěže Pythagoriáda  nebo na 1. – 3. místě regionálního kola soutěže YPEF nebo na 1. – 3. místě národního kola Zlatá srnčí trofej)

V případě rovnosti bodového hodnocení rozhodují doplňková kritéria v tomto pořadí:

    • průměrný prospěch z předmětu biologie (přírodopis)
    • výsledek jednotné přijímací zkoušky z matematiky

 

Podmínky přijetí: vykonání přijímací zkoušky, ukončení povinné školní docházky a zdravotní způsobilost.

Žádáme o čitelné vyplnění e-mailových adres, abychom mohli zajistit zaslání pozvánek a informací k jednotné přijímací zkoušce a přijímacímu řízení.

Osobám, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona, se na žádost promíjí zkouška z českého jazyka. Škola v tomto případě ověří znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v oboru vzdělání 41-46-M/01 Lesnictví, rozhovorem. V souladu s § 14 vyhlášky č. 353/2016 Sb., ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky těchto osob vytváří ve spolupráci s Centrem redukované pořadí všech uchazečů na základě lepšího výsledku bodového hodnocení jednotné zkoušky z matematiky všech uchazečů a dalších kritérií přijímacího řízení stanovených podle § 60d odst. 3 školského zákona.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v pátek 29. dubna 2022. V tento den lze nahlédnout do testů.

 

Obor vzdělávání Lesní mechanizátor 41-56-H/01 (učební obor)

Počet přijímaných žáků: 22

Kritéria pro stanovení pořadí uchazečů o studium:

V rámci přijímacího řízení je možné získat celkem 40 bodů, které se vypočtou z průměru vysvědčení za a) pololetí 8. třídy, b) konec 8. třídy a c) pololetí 9. třídy (od základní hodnoty 40 bodů, která odpovídá studijnímu průměru 1.00, se za každou desetinu průměru odečítá 1 bod).

Komentář: Uchazeči o studium učebního oboru Lesní mechanizátor nekonají přijímací zkoušku.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v pátek 22. dubna 2022.

 

Obecné informace

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na www.lespi.cz a na vývěsce v budově školy. Nepřijatým uchazečům (u nezletilých zákonným zástupcům) bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí o přijetí se neodesílá.

Svůj úmysl vzdělávat se na VOŠL A SLŠ B. Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

                                                               

V Písku 27. 1. 2022                                                                                    PhDr. Michal Grus, v. r.

                                                                                                                          ředitel školy