Výsledky přijímacího řízení - obor Lesní mechanizátor

 

Rozhodnutí o přijetí uchazečů ke střednímu vzdělávání  ve školním roce 2020/2021

Obor 41-56-H/01 Lesní mechanizátor

Ředitel střední lesnické školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55, jako příslušný správní podle § 165 odst. 2 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a § 10 a § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, na základě § 59, § 60, § 60a, § 60b, § 60c, § 60d, § 60e, § 60f a § 60g školského zákona, opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: MSMT- 43073/2020-3 a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění rozhodl takto:

 

Uchazeči uvedení v pořadí 1 - 26 pod  přidělenými registračními  čísly se  přijímají ke střednímu vzdělávání s výučním listem obor 41-56-H/01 Lesní mechanizátor ve Vyšší odborné škole lesnické a Střední lesnické škole Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55, od 1. 9. 2021:

Pořadí

Reg. číslo

Body ze ZŠ (prospěch)

Body celkem:

Výsledek

1.

LM10

39

39

Přijat

2.

LM23

37

37

Přijat

3.

LM5

36

36

Přijat

4.-.5.

LM16

35

35

Přijat

4.-.5.

LM31

35

35

Přijat

6.- 7.

LM4

34

34

Přijat

6. - 7.

LM20

34

34

Přijat

8. – 12.

LM18

31

31

Přijat

8. – 12.

LM6

31

31

Přijat

8. – 12.

LM1

31

31

Přijat

8. – 12.

LM17

31

31

Přijat

8. – 12.

LM8

31

31

Přijat

13. – 14.

LM9

30

30

Přijat

13. – 14.

LM27

30

30

Přijat

15. – 19.

LM11

28

28

Přijat

15. – 19.

LM29

28

28

Přijat

15. – 19.

LM3

28

28

Přijat

15. – 19.

LM19

28

28

Přijat

15. – 19.

LM14

28

28

Přijat

20. – 21.

LM22

27

27

Přijat

20. – 21.

LM33

27

27

Přijat

22. – 23.

LM21

26

26

Přijat

22. – 23.

LM15

26

26

Přijat

24. – 26.

LM12

25

25

Přijat

24. – 26.

LM25

25

25

Přijat

24. - 26.

LM32

25

25

Přijat

27. – 30.

LM30

24

24

Nepřijat

27. - 30.

LM2

24

24

Nepřijat

27. – 30.

LM26

24

24

Nepřijat

27. – 30.

LM24

24

24

Nepřijat

31.

LM7

23

23

Nepřijat

32.

LM13

22

22

Nepřijat

33.

LM28

21

21

Nepřijat

  

Poslední přijatý uchazeč získal 25 bodů.

 

Dle § 60a odst. 6 a 7 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, je povinen uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit úmysl vzdělávat se v této střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí, (tj. zveřejnění seznamu přijatých uchazečů). V opačném případě se uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče vzdává práva být přijat ke vzdělávání na střední školu uvedenou v rozhodnutí.

 

 

Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání nového rozhodnutí o přijetí vzít z této školy zpět oproti předložení nového rozhodnutí a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala. Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy.

 

 

 

P o u č e n í   o   o d v o l á n í:

 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, podáním učiněným u ředitele této školy.

                Podle § 82 odst. 2 správního řádu musí odvolání obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

                                                                                                                             

 

 

                                                                                                                                                                                              PhDr. Michal Grus, v.r.

                                                                                                                                                                                              ředitel školy

                                                                                                             

                                                                              

Zveřejněno: 19. 5. 2021

Lhůta pro nabytí právní moci: 15 dnů ode dne zveřejnění