Výsledky přijímacího řízení - obor Lesnictví

 

Rozhodnutí o přijetí uchazečů ke střednímu vzdělávání  ve školním roce 2020/2021

Obor 41-46-M/01 Lesnictví

Ředitel střední lesnické školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55, jako příslušný správní podle § 165 odst. 2 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a § 10 a § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, na základě § 59, § 60, § 60a, § 60b, § 60c, § 60d, § 60e, § 60f a § 60g školského zákona, opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: MSMT- 43073/2020-3 a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění rozhodl takto:

 

Uchazeči uvedení v pořadí 1 - 59 pod  přidělenými registračními  čísly se  přijímají ke střednímu vzdělávání s maturitní zkouškou  obor 41-46-M/01 Lesnictví ve Vyšší odborné škole lesnické a Střední lesnické škole Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55, od 1. 9. 2021:

Pořadí

Registrační číslo

Body ze ZŠ

Body ze zkoušky

Celkem

Výsledek

1

54

49

81

130

přijat na základě PZ

2

43

29

83

112

přijat na základě PZ

3

82

49

62

111

přijat na základě PZ

4

30

25

85

110

přijat na základě PZ

5

101

48

59

107

přijat na základě PZ

6

75

30

74

104

přijat na základě PZ

7

104

47

55

102

přijat na základě PZ

8

89

30

72

102

přijat na základě PZ

9

24

30

71

101

přijat na základě PZ

10

65

30

68

98

přijat na základě PZ

11

41

25

69

94

přijat na základě PZ

12. -13.

80

28

65

93

přijat na základě PZ

12. -13.

72

24

69

93

přijat na základě PZ

14

19

24

66

90

přijat na základě PZ

15

18

28

61

89

přijat na základě PZ

16. -17.

6

28

60

88

přijat na základě PZ

16. -17.

57

27

61

88

přijat na základě PZ

18

31

29

58

87

přijat na základě PZ

19

90

26

60

86

přijat na základě PZ

20. -21.

102

27

58

85

přijat na základě PZ

20. -21.

62

25

60

85

přijat na základě PZ

22 -  24.

61

28

56

84

přijat na základě PZ

22. -24.

94

27

57

84

přijat na základě PZ

22.-24.

108

26

58

84

přijat na základě PZ

25

85

25

58

83

přijat na základě PZ

26. -27.

16

27

55

82

přijat na základě PZ

26.-27.

69

24

58

82

přijat na základě PZ

28. -29.

68

28

52

80

přijat na základě PZ

28. -29.

70

27

53

80

přijat na základě PZ

30.-32.

81

28

50

78

přijat na základě PZ

30.-32.

39

28

50

78

přijat na základě PZ

30.-32.

34

23

55

78

přijat na základě PZ

33.-34.

5

28

49

77

přijat na základě PZ

33. -34.

87

26

51

77

přijat na základě PZ

35

59

29

47

76

přijat na základě PZ

36.-38.

36

29

45

74

přijat na základě PZ

36. -38.

64

24

50

74

přijat na základě PZ

36.-38.

15

21

53

74

přijat na základě PZ

39.-40.

55

29

44

73

přijat na základě PZ

39.-40.

58

19

54

73

přijat na základě PZ

41.-45.

96

25

47

72

přijat na základě PZ

41.-45.

40

28

42

70

přijat na základě PZ

41.-45.

93

25

45

70

přijat na základě PZ

41.-45.

33

22

48

70

přijat na základě PZ

41.-45.

73

20

50

70

přijat na základě PZ

46.-48.

7

27

42

69

přijat na základě PZ

46.-48.

23

25

44

69

přijat na základě PZ

46.-48.

13

24

45

69

přijat na základě PZ

49.-50.

8

24

44

68

přijat na základě PZ

49. -50.

2

22

46

68

přijat na základě PZ

51. -53.

53

29

38

67

přijat na základě PZ

51.-53.

56

25

42

67

přijat na základě PZ

51.-53.

25

25

42

67

přijat na základě PZ

54.-56.

105

28

37

65

přijat na základě PZ

54.-56.

10

24

41

65

přijat na základě PZ

54.-56.

27

24

41

65

přijat na základě PZ

57.-59.

83

28

36

64

přijat na základě PZ

57. -59.

86

21

43

64

přijat na základě PZ

57. -59.

98

18

46

64

přijat na základě PZ

60.-62.

22

26

37

63

nepřijat pro nedos.kap.

60.-62.

1

26

37

63

nepřijat pro nedos.kap.

60.-62.

37

23

40

63

nepřijat pro nedos.kap.

63.-65.

60

26

36

62

nepřijat pro nedos.kap.

63. -65.

99

21

41

62

nepřijat pro nedos.kap.

63.-65.

28

21

41

62

nepřijat pro nedos.kap.

66

46

20

41

61

nepřijat pro nedos.kap.

67.-69.

52

24

36

60

nepřijat pro nedos.kap.

67.-69.

106

23

37

60

nepřijat pro nedos.kap.

67.-69.

67

23

37

60

nepřijat pro nedos.kap.

70. -71.

76

27

32

59

nepřijat pro nedos.kap.

70. -71.

20

26

33

59

nepřijat pro nedos.kap.

72. -73.

9

21

37

58

nepřijat pro nedos.kap.

72. -73.

42

20

38

58

nepřijat pro nedos.kap.

74. -75.

103

26

31

57

nepřijat pro nedos.kap.

74. -75.

38

25

32

57

nepřijat pro nedos.kap.

76.– 79.

71

24

32

56

nepřijat pro nedos.kap.

76. -79.

49

23

33

56

nepřijat pro nedos.kap.

76. – 79.

78

22

34

56

nepřijat pro nedos.kap.

76. – 79.

35

15

41

56

nepřijat pro nedos.kap.

80.-85.

14

26

29

55

nepřijat pro nedos.kap.

80.-85.

11

26

29

55

nepřijat pro nedos.kap.

80. -85.

12

24

31

55

nepřijat pro nedos.kap.

80. -85.

92

23

32

55

nepřijat pro nedos.kap.

80. -85.

95

20

35

55

nepřijat pro nedos.kap.

80. -85.

84

20

35

55

nepřijat pro nedos.kap.

86. -87.

63

27

27

54

nepřijat pro nedos.kap.

86. -87.

88

25

29

54

nepřijat pro nedos.kap.

88. -90.

100

19

34

53

nepřijat pro nedos.kap.

88. -90.

109

18

35

53

nepřijat pro nedos.kap.

88. -90.

50

16

37

53

nepřijat pro nedos.kap.

91. -92.

51

25

27

52

nepřijat pro nedos.kap.

91. – 92.

74

20

32

52

nepřijat pro nedos.kap.

93.-94.

48

20

30

50

nepřijat pro nedos.kap.

93.-94.

44

20

30

50

nepřijat pro nedos.kap.

95. -96.

21

21

28

49

nepřijat pro nedos.kap.

95. -96.

26

19

30

49

nepřijat pro nedos.kap.

97. – 98.

47

22

26

48

nepřijat pro nedos.kap.

97. -98.

3

21

27

48

nepřijat pro nedos.kap.

99. – 100.

79

23

24

47

nepřijat pro nedos.kap.

99. – 100.

29

22

25

47

nepřijat pro nedos.kap.

101

4

24

22

46

nepřijat pro nedos.kap.

102

66

23

21

44

nepřijat pro nedos.kap.

103

97

12

28

40

nepřijat pro nedos.kap.

104

45

19

20

39

nepřijat pro nedos.kap.

105

91

20

18

38

nepřijat pro nedos.kap.

106

77

18

16

34

nepřijat pro nedos.kap.

107

110

15

15

30

nepřijat pro nedos.kap.

108

17

24

0

24

Náhradní termín PŘ

109

107

20

0

20

zastaveno PŘ

110

32

48

0

48

zastaveno PŘ

 

Poslední přijatý uchazeč získal 64 bodů.

Jedno místo je rezervováno pro náhradní termín.

 

 

Dle § 60a odst. 6 a 7 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, je povinen uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit úmysl vzdělávat se v této střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí, (tj. zveřejnění seznamu přijatých uchazečů). V opačném případě se uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče vzdává práva být přijat ke vzdělávání na střední školu uvedenou v rozhodnutí.

 

 

Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání nového rozhodnutí o přijetí vzít z této školy zpět oproti předložení nového rozhodnutí a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala. Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy.

 

P o u č e n í   o   o d v o l á n í:

 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, podáním učiněným u ředitele této školy.

                Podle § 82 odst. 2 správního řádu musí odvolání obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

                                                                                                                             

 

 

                                                                                                                                                             PhDr. Michal Grus, v.r.

                                                                                                                                                             ředitel školy

                                                                                                             

                                                                              

Zveřejněno: 19. 5. 2021

Lhůta pro nabytí právní moci: 15 dnů ode dne zveřejnění