Zhotovení ptačích budek a jejich vyvěšování

Lesník se při pěstebních a těžebních zásazích v lesních porostech často nevyhne likvidaci doupných stromů. Tímto však dochází k absenci hnízdních možností pro velkou skupinu šplhavců či pěvců, kteří likvidují škůdce lesních ekosystémů.  Z důvodu kompenzace této skutečnosti tedy snížení – omezení hnízdních možností, vyrábějí a vyvěšují lesníci ptačí budky.

K takovéto činnosti zajišťující ochranu lesa jsou  vedeni žáci druhých ročníků VOŠL a SLŠ Bedřicha Schwarzenberga v Písku a to v předmětu lesnická zoologie, kde vedle teoretických znalostí v tematickém celku ptáci tvoří  ptačí budky. Tvorbě každé ptačí budky předchází výběr   vhodného plánku – projektu, který je odlišný dle jednotlivých ptačích druhů. Žáci jsou si vědomi toho, že nerespektování přesných rozměrů každé ptačí budky vede k větší predaci ptačí populace nacházející se uvnitř ptačí budky.

V každém školním roce, tak i v letošním tedy 2018/2019, došlo po odevzdání všech ptačích budek vyhotovených žáky k jejich vyhodnocení.

Skupina hodnotitelů tvořená panem ředitelem PhDr. Michalem Grusem, některými vyučujícími a vychovateli (foto č.1)  po shlédnutí všech vystavených ptačích budek v malé učebně lesnické zoologie rozhodla následovně: první místo získala Michaela Požárová, druhé místo  Štěpánka Šípová a třetí místo Martin Bartůněk (foto č.2).

Aby ptačí budky splnily svůj účel, byly poté vyvěšeny  do vhodných míst a to konkrétně do vyhražené zeleně v prostorách Okresní nemocnice v Písku (foto č.3,4,5), dále v prostorách bažantnice Hluboká nad Vltavou (foto č.6,7,8) a na Lesní správě Hluboká nad Vltavou na revíru Radonice  tedy do míst častých  exkurzí a praktických cvičení (foto č.9,10,11,12).

Vzhledem k tomu, že se jedná o velice prospěšnou činnost mající již tradici, bude v této činnosti pokračováno v příštím školním roce a to tím spíše, že  aktivita  žáků v této činnosti je značná.

 

  V Písku dne: 20.5.2019

  

Zprávu podává:  Ing. František David

učitel lesnické zoologie, ochrany lesů a přírodního prostředí