Přednáška - bionomie kůrovců

Z důvodu plné informovanosti žáků III. ročníků v předmětu ochrana lesů a přírodního prostředí se uskutečnila dne 10.11.2019 přednáška  na téma Aktuální poznatky z bionomie kůrovců v podmínkách současné kalamity a jejich vliv na postupy v ochraně lesa“, která byla přednesena   RNDr. Petrem Doležalem, Ph.D.  pracovníkem  Entomologického   ústavu,

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.  České Budějovice.

Žáci uvedenou přednášku vyslechli s opravdovým zájmem a s vědomím důležitosti ochrany lesů v současné době.

 

 Zprávu podává:   Ing. František David

                               učitel ochrany lesů a přírodního prostředí