Vyšší odborná škola lesnická
Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek

Rozšiřujeme nabídku vzdělávání → učební obor - Krajinář-zahradník → zaměření na lesní školkařství. Více informací zde

Nový učební obor vzdělávání !! Krajinář-zahradník !! zaměření na lesní školkařství - více informací zde

Střední škola

V současné době lze nabídnout na střední lesnické škole:

  • Střední odborné vzdělávání s maturitou obor 41-46-M/01 Lesnictví – čtyřleté denní studium pro absolventy základních škol. Každý rok se otevírají dvě třídy s celkovým počtem 60 žáků.
  • Střední odborné vzdělávání s výučním listem, obor 41-56-H/01 Lesní mechanizátor – tříleté denní studium pro absolventy základních škol. Každý rok se otevírá jedna třída s počtem 20 žáků.
  • Střední odborné vzdělávání s výučním listem, obor 41-57-H/01 Zpracovatel dřeva – tříleté denní studium, které je zaměřeno na přípravu povolání pilař, tesař a truhlář. Každý rok se otevírá jedna třída, pro cca 20 žáků.

Obor 41-46-M/01 Lesnictví

Absolventi se mohou uplatnit v organizacích zaměřených na lesnictví, ochranu přírody, v orgánech státní správy a po získání potřebné praxe se mohou stát odbornými lesními hospodáři. Samozřejmě, mohou také pokračovat ve studiu na vysokých nebo vyšších školách. Každý rok se otevírají dvě třídy, každá pro 30 žáků.

Celé čtyři roky se vyučuje český jazyk, 2 cizí jazyky - němčina a angličtina (jeden hlavní a druhý vedlejší dle vlastní volby), matematika, tělesná výchova a práce s počítačem. Dále jsou nejprve vyučovány tzv. průpravné předměty, biologie, chemie, fyzika, lesnická botanika, lesnická zoologie, nauka o lesním prostředí a další. Poté přistupují odborné předměty - pěstování lesů, lesní těžba, ochrana lesů a životního prostředí, ekonomika, hospodářská úprava lesů a další. Ve třetím a čtvrtém ročníku si mohou žáci vybrat odborné zaměření podle svých zájmů: 1) lesnictví, 2) myslivost, 3) těžbu a ekonomiku nebo 4) ochranu lesa a životního prostředí. Velký důraz je při studiu kladen na praktické ověřování a procvičování teoretických poznatků. Průpravné i odborné vyučovací předměty mají proto mimo teoretických hodin i hodiny praktických cvičení. Kromě nich absolvují žáci ve všech ročnících praktickou výuku ve školním polesí Hůrky (o rozloze přibližně 660 ha). Součástí praktické výuky je i příprava k získání loveckého lístku, zbrojního průkazu, základního oprávnění k práci s ruční motorovou pilou a řidičského průkazu skupiny „B“ (volitelně i „T“).

Společná část maturitní zkoušky se skládá z českého jazyka a literatury, cizího jazyka (němčina nebo angličtina) a matematiky nebo občanského a společenskovědního základu. Profilová část maturitní zkoušky pak z odborné praktické zkoušky v terénu a zkoušky ze dvou předmětů povinných. Jeden předmět dle odborného zaměření: 1) lesnictví – pěstování lesa, 2) myslivost - myslivost, 3) těžba a ekonomika – lesní těžba a 4) ochrana lesa a životního prostředí - ochrana lesa a životního prostředí. Další odborný předmět může žák vybírat z výše uvedených předmětů z jiného zaměření a dále z předmětů hospodářská úprava lesa a ekonomika.

Obor 41-56-H/01 Lesní mechanizátor

Absolventi jsou kvalifikováni pro náročné práce v lesním hospodářství, zejména pro těžbu a dopravu dříví z lesních porostů. Absolvent získává řidičské oprávnění skupiny „T“ a úspěšným složením závěrečné zkoušky kvalifikaci pro práci při těžbě dříví ruční motorovou řetězovou pilou, při soustřeďování dříví traktorem a manipulaci s hydraulickou rukou. Mohou také pokračovat ve studiu k získání maturitní zkoušky. Každý rok se otevírá jedna třída, pro cca 20 žáků.

Celé tři roky se vyučují český jazyk, cizí jazyk, tělesná výchova, občanská nauka a technologie, k nim přistupují na počátku fyzika, práce s počítačem, základy ekologie, nauka o lese a strojnictví, později motorová vozidla, ekonomika, mechanizace, přidružená výroba, speciální technologie, (u oboru zpracovatel dřeva také technické kreslení a výrobní zařízení), volitelným předmětem je myslivost. Rozhodující pro přípravu k budoucímu povolání je ovšem odborný výcvik, konaný v dílnách a v provozu školního polesí a dalších lesnických a dřevozpracujících firem.

Obor 41-57-H/01 Zpracovatel dřeva

Obor Zpracovatel dřeva poskytuje kvalifikaci pro tyto činnosti: pilař - obsluha a údržba rámových, pásových a okružních pil, řízení a obsluhu dalších strojů pro zpracování dřeva, polotovarů a hotových výrobků ze dřeva, volba vhodného způsobu zpracování dřeva, volba vhodného materiálu, postupů a technologií základních tesařských a truhlářských prací, tesařské a truhlářské práce pro lesní výrobu a myslivost, upravování polotovarů a výrobků před impregnací, základní práce s ruční motorovou pilou, průkaz pro manipulaci - nakládání kmenů hydraulickou rukou, obsluha malé lesnické mechanizace (jamkovače, křovinořezy) řízení motorových vozidel, možnost získat kvalifikaci soustřeďování dříví kolovým traktorem.

Celé tři roky se vyučují český jazyk, cizí jazyk, tělesná výchova, občanská nauka a technologie, k nim přistupují na počátku fyzika, práce s počítačem, základy ekologie, nauka o lese a strojnictví, později ekonomika, mechanizace, přidružená výroba, speciální technologie, technické kreslení, výrobní zařízení v oblasti dřevařské výroby, volitelným předmětem je myslivost. Rozhodující pro přípravu k budoucímu povolání je ovšem odborný výcvik, konaný v dílnách a v provozu školního polesí a dalších lesnických a dřevozpracujících firem.

Absolventi úspěšným složením závěrečné zkoušky mohou najít uplatnění v povoláních pilař, tesař a truhlář v lesnických, dřevařských, nábytkářských a stavebních firmách. Dále se uplatní v oblastech zpracování stromové biomasy a dřevního odpadu jeho dalším zpracováním nebo energetickým využitím. Mohou také pokračovat ve studiu k získání maturitní zkoušky. Každý rok se otevírá jedna třída pro 20 žáků.

Zázemí pro učební obor je zajištěno v areálu Vyšší odborné školy lesnické a Střední lesnické školy Bedřicha Schwarzenberga v Písku a Školního polesí Hůrky. Žáci jsou ubytováni a stravováni společně s ostatními žáky školy. Výhodou je snadná dopravní dostupnost a bohatá nabídka mimoškolní a zájmové činnosti včetně regionálního sportovního centra mládeže Českého střeleckého svazu.

Vyšší odborná škola lesnická
a Střední lesnická škola
Bedřicha Schwarzenberga Písek

  • Adresa: Lesnická 55, 397 01 Písek
  • Tel.: (+420) 382 506 111
  • Fax: 382 506 102
  • E-mail: lespi@lespi.cz
Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek

Partneři školy

zobrazit všechny partnery a sponzory

VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, s.p. Jihočeský kraj LESY ČR

Národní park Šumava Krajské školní hospodářství, České Budějovice Lesy města Písku

Vyšší odborná škola lesnická
a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek

Adresa: Lesnická 55, 397 01 Písek, Tel.: (+420) 382 506 111, Fax: 382 506 102, E-mail: lespi@lespi.cz

Facebook YouTube

Copyright VOŠL a SLŠ Bedřicha Schwarzenberga Písek Všechna práva vyhrazena

Webdesign CzechProject spol. s r.o. Redakční systém CzechProject spol. s r.o.