Maturitní obor Lesnictví: Kritéria přijímacího řízení pro přijímání do školního roku 2024/2025

 

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Maturitní obor Lesnictví

 

Přijímací řízení se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon), vyhláškou č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, vyhláškou č.27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, a zákonem č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

 

Obor vzdělávání: Lesnictví 41-46-M/01 (maturitní obor)

Počet přijímaných žáků: 60

Podmínky přijetí: vykonání jednotné přijímací zkoušky a potvrzení o zdravotní způsobilosti

Kritéria pro stanovení pořadí uchazečů o studium:

V rámci přijímacího řízení je možné získat celkem 150 bodů, z toho:

  • 100 bodů: jednotná přijímací zkouška (50 bodů český jazyk, 50 bodů matematika; k přijímací zkoušce více viz  https://prijimacky.cermat.cz/ )
  • 30 bodů: průměr vysvědčení za a) pololetí 8. třídy, b) konec 8. třídy a c) pololetí 9. třídy (od základní hodnoty 30 bodů, která odpovídá studijnímu průměru 1.00, se za každou desetinu průměru odečítá 1 bod) – Pozn.: V přijímacím řízení nelze hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 (vyhláška č. 353/2016 Sb. § 1 odst. 7.). V případě předložení vysvědčení z uvedeného období, bude vysvědčení za první pololetí dotčeného školního roku započítáno náhradou duplicitně.
  • 20 bodů: umístění na žákovských soutěžích – 20 bodů obdrží ten žák, který se v období studia na 2. stupni ZŠ umístil na 1. – 3. místě regionálního či krajského kola předmětové soutěže, kterou vyhlašuje MŠMT jako jediný vyhlašovatel (olympiády, Matematický klokan atd.), nebo na 1. – 3. místě krajského kola soutěže Přírodovědný klokan nebo na 1. – 3. místě okresního kola soutěže Pythagoriáda  nebo na 1. – 3. místě regionálního kola soutěže YPEF nebo na 1. – 3. místě národního kola Zlatá srnčí trofej)

Bodový poměr jednotlivých kritérií je tedy 10:3:2.

V případě rovnosti bodového hodnocení rozhodují doplňková kritéria v tomto pořadí:

  • vyšší priorita daného oboru vzdělání (dle pořadí na podané přihlášce)
  • průměrný prospěch z předmětu biologie (přírodopis)
  • výsledek jednotné přijímací zkoušky z matematiky
  • průměrný prospěch v pololetí 9. ročníku

 

Termíny přijímacích zkoušek:

  • 1. termín: 12. dubna 2024
  • 2. termín: 15. dubna 2024
  • náhradní termín: 29. a 30. dubna 2024

 

Zveřejnění výsledků příjímacího řízení: 15. května 2024

Do spisu lze nahlédnout v období od 10. do 14. května 2024 v úředních hodinách školy.

 

Přijímání uchazečů – cizinců:

Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky (§ 20 odst. 4 školského zákona), se na žádost promíjí zkouška z českého jazyka. Škola v tomto případě ověří znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v oboru vzdělání 41-46-M/01 Lesnictví, rozhovorem. V souladu s § 14 vyhlášky č. 353/2016 Sb., ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky těchto osob vytváří ve spolupráci s Centrem redukované pořadí všech uchazečů na základě lepšího výsledku bodového hodnocení jednotné zkoušky z matematiky všech uchazečů a dalších kritérií přijímacího řízení stanovených podle § 60d odst. 3 školského zákona.

 

Přijímání uchazečů - cizinců podle Lex Ukrajina:

Cizincům podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2024/2025 promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem.

Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.

Společně s žádostí podle předchozích odstavců uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

 

Přijímání uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami:

V souladu s ustanovením § 16 odst. 1 a 2 písm. c školského zákona mají nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. osoby, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy přijímacího řízení odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám uchazeče.

 

Obecné informace:

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn v systému DIPSY, na  www.lespi.cz a na vývěsce v budově školy. Tím se rozhodnutí považují za oznámená. Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí se v písemné formě nevyhotovují a nezasílají.  

Odvolání proti rozhodnutí ředitele o průběhu nebo výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků. Odvolání uchazeč podává řediteli školy, který rozhodnutí vydal, a ředitel školy následně odvolání postupuje ke krajskému úřadu Jihočeského kraje. Uchazeč nemůže podat odvolání prostřednictvím DIPSY, ale musí postupovat podle obecné úpravy správního řádu.

 

Upozornění:

  • Odvolání proti situaci, kdy není uchazeč přijat z důvodu naplnění kapacity směřované k autoremeduře na základě uvolněných míst se stává v novém systému bezpředmětným, neboť všechna místa budou obsazena.
  • Pokud byl uchazeč přijat na prioritnější školu (na prvním místě), nemá smysl, aby se odvolával proti nepřijetí na méně prioritní školy (na druhém nebo třetím místě), protože takovému odvolání nemůže být vyhověno.
  • Pokud si již přijatý uchazeč chce otevřít možnost přihlášení se v rámci jiného kola přijímacího řízení, musí se vzdát práva na přijetí do obor, ve kterém byl přijat (například se v rámci druhého kola otevřel jeho vysněný obor a již byl přijat do jiného oboru v prvním kole). Uchazeč se vzdává práva na přijetí podáním řediteli školy, do jejíhož oboru vzdělání byl přijat. Pokud se chce hlásit do dalšího kola, musí však podání doručit nejpozději 3 pracovní dny před termínem pro podání přihlášky do daného oboru. Vzdáním se práva na přijetí nevzniká uchazeči právo na přijetí v jiném oboru vzdělání v daném kole (v případě 1. a 2. kola), nýbrž právo hlásit se do dalšího kola přijímacího řízení (v případě 3. a dalších kol může nadto potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v jiném oboru daného kola, kam byl také přijat).
  • Vzdání se práva na přijetí nemá žádný předepsaný formulář, uchazeč tak může učinit volnou formou, ze které je jeho úmysl patrný.

                                              

V Písku 19. 1. 2024                                                                                             PhDr. Michal Grus

                                                                                                                                   ředitel školy