Učební obor Lesní mechanizátor: Kritéria přijímacího řízení pro přijímání do školního roku 2024/2025

 

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Učební obor Lesní mechanizátor

 

Přijímací řízení se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon), vyhláškou č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, vyhláškou č.27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, a zákonem č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

 

Obor vzdělávání: Lesní mechanizátor 41-56-H/01 (učební obor)

Počet přijímaných žáků: 20                                                                                                                                                     

Podmínky přijetí: vykonání školní přijímací zkoušky a potvrzení o zdravotní způsobilosti

 

Kritéria pro stanovení pořadí uchazečů o studium:

V rámci přijímacího řízení je možné získat celkem 60 bodů, z toho:

  • 20 bodů: školní přijímací zkouška (Člověk a svět práce: 10 bodů; Český jazyk /=motivační pohovor/: 10 bodů; podmínky pro přijetí splnil uchazeč pouze v případě, že v žádné ze zkoušek neměl 0 bodů; podrobnosti o přijímacích zkouškách viz dále)
  • 40 bodů: průměrný prospěch na ZŠ (40 bodů, které se vypočtou z průměru vysvědčení za a) pololetí 8. třídy, b) konec 8. třídy a c) pololetí 9. třídy - od základní hodnoty 40 bodů, která odpovídá studijnímu průměru 1.00, se za každou desetinu průměru odečítá 1 bod

V případě rovnosti bodového hodnocení rozhodují doplňková kritéria v tomto pořadí:

  • vyšší priorita daného oboru vzdělání (dle pořadí na podané přihlášce)
  • průměrný prospěch z matematiky (dohromady za všechna uvedená období)
  • průměrný prospěch v pololetí 9. třídy
  • průměrný prospěch na konci 8. třídy

 

Termíny školní přijímací zkoušky:

  • 1. termín: úterý 26. března 2024
  • 2. termín: středa 27. března 2024 (v případě, že by uchazeč v 1. termínu konal školní přijímací zkoušku na jiné škole)
  • náhradní termíny: 1. termín ve čtvrtek 2. května 2024 a 2. termín v pátek 3. května 2024 (náhradní termíny jsou určeny pro uchazeče, kteří se nemohli z vážných důvodů, např. nemoci, dostavit v řádném termínu a do tří pracovních dnů doloží řediteli školy řádnou písemnou omluvu) 

Zveřejnění výsledků příjímacího řízení: 15. května 2024

  

Školní přijímací zkouška pro učební obor Lesní mechanizátor:

 Školní přijímací zkouška má 2 části a svým obsahem vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

1/ Zkouška ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce

V rámci zkoušky uchazeč:

     a)       zatluče 5 hřebíků do dřevěného špalku (k přiděleným hřebíkům jednotné velikosti si sám vybere vhodné kladivo),

     b)      předvede štípání dříví sekerou,

     c)       předvede řezání obloukovou pilou.

Před zahájením zkoušky budou uchazeči poučeni o jejím průběhu a budou jim zodpovězeny všechny otázky, které se ke zkoušce vztahují.

Hodnocení zkoušky:

  • Celá zkouška se hodnotí pouze stupni „vyhovující“ a „nevyhovující“.
  • Za hodnocení „vyhovující“ získá uchazeč 10 bodů.
  • Za hodnocení „nevyhovující“ získá uchazeč 0 bodů.
  • Stupeň „vyhovující“ získá uchazeč, který provede zadané úkoly plynule a odpovídajícím způsobem, přičemž přiměřeně reaguje na případné potíže, které mohou během práce přirozeně vznikat. Zároveň uchazeč správně drží a používá potřebné nástroje a při práci s nimi neohrožuje ani sebe, ani své okolí.
  • Stupeň „nevyhovující“ získá uchazeč, který není schopen zadané úkoly provést plynule a odpovídajícím způsobem, nebo není schopen reagovat na případné potíže, které mohou během práce přirozeně vznikat, nebo neumí správně držet a používat potřebné nástroje nebo při manipulaci s ní ohrožuje sebe nebo své okolí.

Poznámka k hodnocení: Může se stát, že při zkoušce dojde k tzv. špatnému výsledku: ohne se zatloukaný hřebík, poleno bude rozštípnuto nerovnoměrně apod. Tyto záležitosti nejsou samy o sobě součástí hodnocení, pokud nevyplynuly ze zjevného nedostatku schopnosti dostát kritériím pro hodnocení „vyhovující“, jak je výše popsáno.

 

2/ Zkouška ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura

Zkouška probíhá formou 5-8 minutového rozhovoru s uchazečem na téma „Proč chci studovat obor Lesní mechanizátor na Lesnické škole v Písku“.

Hodnocení zkoušky:

  • Celá zkouška se hodnotí pouze stupni „vyhovující“ a „nevyhovující“.
  • Za hodnocení „vyhovující“ získá uchazeč 10 bodů.
  • Za hodnocení „nevyhovující“ získá uchazeč 0 bodů.
  • Stupeň „vyhovující“ získá uchazeč, který prokáže schopnost přirozené komunikace na téma, které by mu s ohledem na volbu oboru a školy nemělo být cizí. Uchazeč by měl komunikovat v zásadě plynule, pohotově a se snahou o spisovné vyjadřování.
  • Stupeň „nevyhovující“ získá uchazeč, který není schopen přirozené komunikace na téma, které by mu s ohledem na volbu oboru a školy nemělo být cizí. Uchazeč není schopen přiblížit se plynulému, pohotovému vyjadřování a nesnaží se o vyjadřování spisovné.

 

Poznámka k hodnocení: Zkouška ověřuje především základní komunikační dovednost uchazeče, nijak se proto nehodnotí samotné důvody, které uchazeč uvede ve vztahu k zadanému tématu zkoušky.

 

Přijímání uchazečů – cizinců (včetně Lex Ukrajina):

Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky (§ 20 odst. 4 školského zákona), nebo uchazečům, kteří jsou cizinci podle podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace se při přijímacím řízení na žádost promíjí zkouška z českého jazyka. Škola v tomto případě ověří znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v oboru vzdělání 41-56-H/01 Lesní mechanizátor, rozhovorem. Úspěšné ověření znalosti českého jazyka se při školní přijímací zkoušce hodnotí jako úspěšné složení zkoušky z českého jazyka.

Uchazeč společně s žádostí podle předchozího odstavce případně doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

 

Obecné informace:

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn v systému DIPSY, na  www.lespi.cz a na vývěsce v budově školy. Tím se rozhodnutí považují za oznámená. Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí se v písemné formě nevyhotovují a nezasílají.  

Odvolání proti rozhodnutí ředitele o průběhu nebo výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků. Odvolání uchazeč podává řediteli školy, který rozhodnutí vydal, a ředitel školy následně odvolání postupuje ke krajskému úřadu Jihočeského kraje. Uchazeč nemůže podat odvolání prostřednictvím DIPSY, ale musí postupovat podle obecné úpravy správního řádu.

 

Upozornění:

  • Odvolání proti situaci, kdy není uchazeč přijat z důvodu naplnění kapacity směřované k autoremeduře na základě uvolněných míst se stává v novém systému bezpředmětným, neboť všechna místa budou obsazena.
  • Pokud byl uchazeč přijat na prioritnější školu (na prvním místě), nemá smysl, aby se odvolával proti nepřijetí na méně prioritní školy (na druhém nebo třetím místě), protože takovému odvolání nemůže být vyhověno.
  • Pokud si již přijatý uchazeč chce otevřít možnost přihlášení se v rámci jiného kola přijímacího řízení, musí se vzdát práva na přijetí do obor, ve kterém byl přijat (například se v rámci druhého kola otevřel jeho vysněný obor a již byl přijat do jiného oboru v prvním kole). Uchazeč se vzdává práva na přijetí podáním řediteli školy, do jejíhož oboru vzdělání byl přijat. Pokud se chce hlásit do dalšího kola, musí však podání doručit nejpozději 3 pracovní dny před termínem pro podání přihlášky do daného oboru. Vzdáním se práva na přijetí nevzniká uchazeči právo na přijetí v jiném oboru vzdělání v daném kole (v případě 1. a 2. kola), nýbrž právo hlásit se do dalšího kola přijímacího řízení (v případě 3. a dalších kol může nadto potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v jiném oboru daného kola, kam byl také přijat).
  • Vzdání se práva na přijetí nemá žádný předepsaný formulář, uchazeč tak může učinit volnou formou, ze které je jeho úmysl patrný.

 

                                              

V Písku 19. 1. 2024                                                                                    PhDr. Michal Grus

                                                                                                                         ředitel školy