Modernizace síťové infrastruktury a výukové učebny

IROP

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0001854

Finanční podpora ve výši 3 452 855,57 Kč  

 

            V rámci projektu dojde ke zlepšení infrastruktury školského zařízení, které se zabývá středním lesnickým vzděláváním. Projekt je zaměřen na pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí - komunikace v cizím jazyce a současně na práci s digitální technologií za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce, potřeby sladění nabídky a poptávky na trhu práce, navázání spolupráce se školami a zaměstnavatelem, konektivitu a úpravy zeleně.

            Cílem tohoto projektu je pořízení moderního vybavení jazykové učebny jazykové laboratoře na střední lesnické škole (SLŠ) za účelem podpořit rozvoj jazykových kompetencí žáků a studentů SLŠ.

            Dalším cílem předkládaného projektu je zajištění, resp. rozvoj vnitřní konektivity školy a připojení k internetu, vše plně v souladu se SC 2.4. Tím projekt bezprostředně navazuje na klíčové kompetence IROP, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.Obecným cílem projektu je prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury zajistit rovný přístup ke vzdělávání a získávání klíčových schopností žáků střední lesnické školy včetně zajištění jejich reálné uplatnitelnosti na trhu práce.

 

 

Výběrová řízení – výsledky