Platforma pro systémovou biologii a ekologii dřevin

Logo OPVK

Předpokládaná doba trvání projektu v měsících: 36,0

Celkové náklady projektu: 20 149 850,90Kč

Podíl školy: 687 376,- Kč

Moderní pojetí biologie dřevin a praktické péče o ně musí být založena na celostním a systémovém přístupu. Ten zaručí víceúrovňový pohled a přinese nástroje umožňující relevantní popis a interpretaci biologických vlastností a jevů. Při managementu dřevinných porostů i soliterních výsadeb je třeba zohledňovat účinky navržených opatření na ekonomické i mimoekonomické hodnoty porostů i soliterů. Péče o dřeviny musí být integrovanou a komplexní činností, která dokáže vyvažovat vlivy dílčích zásahů. Tento přístup vyžaduje rozsáhlé znalosti a dovednosti přesahující dosavadní oborové rámce. Integrace musí být multidisciplinární a multistrukturální, zahrnovat spolupráci mezi obory a subjekty různého charakteru. Efektivním způsobem pro takovou profesní integraci je vytvoření sítě pracovišť, prostřednictvím které (formou stáží, praxí, workshopů atd.) budou členové cílové skupiny získávat zkušenosti, které nelze získat jiným způsobem. Cíle projektu budou dosaženy ve čtyřech klíčových aktivitách.