Pokyny pro nástup žáků do školy a domova mládeže

 

Vážení rodiče,

přijetím ke studiu se Váš syn/Vaše dcera stává žákem/žákyní l. ročníku středoškolského vzdělávání na Vyšší odborné škole lesnické a Střední lesnické škole Bedřicha Schwarzenberga v Písku. Vítáme je proto ve společenství žáků, učitelů i ostatních pracovníků školy a přejeme ve studiu hodně úspěchů.

Přijměte, prosím, několik informací a doporučení, aby nástup do školy a domova mládeže proběhl hladce a bez problémů:

1. Žáci, kteří nebudou ubytováni na domově mládeže, se ve středu 1. září dostaví v 8.00 hod. do tříd prvních ročníků (v přízemí školní budovy – seznamy budou vyvěšené na třídách). Na slavnostní zahájení školního roku od 9.00 hod. v arboretu naší školy tímto srdečně zveme i rodinné příslušníky a přátele žáků.

2. Pokud nebude syn/dcera denně dojíždět do školy z místa trvalého bydliště, vyplňte a zašlete nám obratem přiloženou přihlášku do domova mládeže – všem zájemcům jsme schopni vyhovět.

3. Nástup na domov mládeže bude probíhat v úterý 31. srpna 2021 od 15.00 do 17.00 hod. Žáci se ohlásí na vrátnici domova mládeže (vchod do nové budovy proti vstupní bráně pro pěší z Burketovy ulice), kde přítomní vychovatelé podají potřebné první informace a ubytují je. Ve stejný čas zde zároveň budete mít možnost objednat lesnickou uniformu za cca 4 000,- Kč (uniformy jsou na míru). Od 17.00 hod. budou mít žáci ubytovaní na domově mládeže úvodní informativní schůzku se svým kmenovým vychovatelem a vedením školy.

 

Při nástupu si žáci s sebou přivezou:

a/ občanský průkaz, průkazku zdravotního pojištění a fotografii do žákovské průkazky (rozměr jako na občanský průkaz)

b/ potřeby pro pobyt v domově mládeže - domácí oděv a obuv, pyžamo, osobní prádlo, cvičební obuv, slušné oblečení pro všední dny (vyučování ve třídách), vhodné oblečení pro kulturní a slavnostní příležitosti (lesnická uniforma nebo společenský oblek), 2 ks visacích zámků (k uzamykání skříněk s pracovním oděvem a obuví), min. 3 ramínka na šaty, krabici na potraviny (hliník, plast), dostatečnou zásobu toaletního papíru (prosíme průběžně doplňovat!)

V této souvislosti připomínáme, že zahájení školního roku 2021/22 dne 1. září má slavnostní charakter, doporučujeme Vám, aby syn/dcera měl/měla vhodný oblek již s sebou při nástupu!

c/ 1 - Platné pro obor Lesnictví

Pro praktické vyučování v terénu - pevné kožené šněrovací boty, vysoké gumové boty, pracovní oděv, plášť do deště, kožené pracovní rukavice, pokrývka hlavy.

c/ 2 - Platné pro obor Lesní mechanizátor

Ochranný pracovní oděv a obuv Váš syn dostane ve škole bezplatně – vyplňte, prosím, v přiložené návratce a zašlete nám obratem informaci o jeho konfekčních mírách. 

Nevozte s sebou vlastní lůžkoviny ani elektrické tepelné spotřebiče (vařiče, ohřívače apod.) a televizory, jejichž užívání není v žákovském domově dovoleno! Používání notebooků je povoleno na vlastní nebezpečí z důvodu odcizení (notebooky starší 1 roku musí mít elektrorevizi, u novějších přístrojů žáci předloží daňový doklad o prodeji či záruční list). Nevozte s sebou zbytečně cenné věci. Peněžní částky vyšší než 500,-Kč lze po příjezdu uložit u vychovatele do trezoru, který je podle potřeby kdykoliv vydá.

4. Žáci odjíždí k rodičům v pátek po obědě (výuka v pátek končí nejpozději v 11.35 hod.), do domova mládeže mohou přijíždět v neděli od 16.00 hod. do 21.00 hod. (pozdější příjezd může povolit výjimečně vedoucí vychovatel na základě řádně zdůvodněné písemné žádosti rodičů), mohou ale také přijíždět až v pondělí ráno, pokud se dostanou do školy nejpozději v 7.45 hodin. Berte na vědomí, že na praktická cvičení a odborné praxe v terénu žáci odjíždí již v 7.00 hodin.

5. Žáci ubytovaní v domově mládeže se zde mohou stravovat celodenně, denně dojíždějící žáci mohou odebírat pouze obědy. Poplatek za ubytování je 1.100,- Kč, ceny stravného činí: snídaně + přesnídávka – 25,- Kč, oběd – 35,- Kč, večeře – 32,- Kč, 2. večeře 14,- Kč. Pokud žák trpí alergií na určitý druh potravin, je nutné toto napsat na přihlášku ke stravování, popř. se domluvit s vedoucí školní jídelny na určité úpravě stravování. Školní jídelna však není povinna zajišťovat dietní stravu.

V průběhu prázdnin (červenec – srpen) nám laskavě zašlete jednorázovou zálohu na celodenní stravování a ubytování, tj. 3.200,- Kč (žáci ubytovaní v domově mládeže), nebo 750, - Kč (žáci dojíždějící denně). Zálohu je možné uhradit bezhotovostně na č. ú. ČSOB 108659376/0300, jako tzv. variabilní symbol napište 1111 a pokračujte datem narození Vašeho syna/dcery. Tato jednorázová záloha Vám bude vrácena po ukončení studia Vašeho syna/dcery.

Poplatek za stravování a ubytování v žákovském domově se platí bezhotovostně z Vašeho bankovního účtu. Prosíme Vás proto, abyste navštívili Vaši banku a udělili „povolení k inkasu“ úhrady stravného naší školou. To bude námi prováděno jedenkrát za měsíc, vždy podle skutečného stravování syna/dcery v daném měsíci (tj. na začátku následujícího měsíce – do 10. dne). Prosíme, abyste zabezpečili dostatečnou výši peněžních prostředků na Vašem účtu!

Při udělení „povolení k inkasu“ bude Vaše banka od Vás požadovat stanovení limitu (tj. nejvyšší částky, kterou budeme oprávněni z Vašeho účtu inkasovat) a sdělení čísla našeho účtu. Stanovte si, prosím, limit inkasa v následující výši:

  • žák ubytovaný a celodenně stravovaný v žákovském domově školy                 3.500,-Kč
  • žák dojíždějící denně do školy z místa trvalého bydliště - pouze obědvající         800,- Kč

Máte-li účet v jiném peněžním ústavu, sdělte účet školy, v jehož prospěch bude inkaso měsíčně prováděno, který je veden v České obchodní bance Písek (kód banky „0300“) pod číslem 108659376.

Udělení „povolení k inkasu“ si, prosím, nechte potvrdit na připojené návratce, podle typu Vašeho účtu. Návratku nám pro naši rychlou informaci odevzdejte co nejdříve, nejpozději při nástupu syna/dcery do školy ve škol. roce 2021/22. Pokud se liší jméno majitele účtu od jména žáka, je nutné toto sdělit na výše uvedené návratce. Děkujeme Vám za porozumění.

6. Jídla se vydávají na identifikační čipy (při převzetí čipu se platí záloha 150,- Kč; čip můžete vrátit po ukončení docházky nejpozději do konce školního roku). Při ztrátě čipu hradí žák 150,- Kč.  Odhlášení stravy či výběr jídla mohou žáci provést elektronickou cestou v systému „strava.cz“, ke kterému dostanou příslušné heslo. Odhlásí-li se syn/dcera ze stravování, musí odhlášení provést do 9.00 hodin den předem, jinak Vám bude strava účtována bez dotace. (tj. za plnou cenu dle ceníku pro „cizí“ strávníky. Na dotovanou stravu má žák právo pokud je přítomen ve škole a první den neplánované nepřítomnosti.) Pokud syn/dcera onemocní, musíte tuto skutečnost neprodleně telefonicky nebo e-mailem oznámit buď třídnímu učiteli, nebo na domov mládeže, popř. na sekretariát školy a odhlásit stravu na těchto kontaktech - 382 506 199, popř. e-mailem na: reichlova%z%lespi.cz, maskova%z%lespi.cz

7.  Pokud je syn/dcera ze zdravotních důvodů dočasně osvobozen/a lékařem z některé činnosti (tělesná výchova, praxe) nebo trpí alergií či užívá pravidelně léky, je nutné toto oznámit třídnímu učiteli a případně vychovateli (pokud je ubytován na domově mládeže). Pokud má syn/dcera potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny o vývojových poruchách učení (dyslexie atd.) a měl/a při výuce uzpůsobené podmínky (podpůrná opatření…), předejte toto aktuální potvrzení do sekretariátu školy. V případě konce platnosti zprávy z pedagogicko-psychologické poradny se v předstihu objednejte na nové vyšetření, pokud budete mít zájem o uzpůsobení podmínek i u nás ve škole.

8. Upozorňujeme, že žáci jsou pojištěni pouze zákonným pojištěním žáků na úraz nebo zcizení věcí. Z této pojistky se ale v žádném případě nehradí škody, které žák způsobí škole nebo někomu jinému. Doporučujeme Vám proto zvážit možnost připojistit se soukromě.

9. Se školou spolupracuje Nadační fond lesnické školy Písek, který podporuje vzdělávací aktivity školy, zejména podporou zahraničních exkurzí a praxí. Je zvykem, že rodiče žáků do tohoto fondu přispívají částkou 150,-Kč ročně (které samozřejmě nejsou jedinými příjmy fondu). Věříme, že i Vy tuto částku při nástupu syna/dcery do školy darujete fondu prostřednictvím třídního učitele.

10. Školní rok 2021/22 skončí 30. června 2022. Rodinné dovolené plánujte na období prázdnin, žáci budou z výuky uvolňováni pouze ve výjimečných případech.

11. Učebnice potřebné v 1. ročníku se budou řešit během měsíce září s příslušnými vyučujícími. (Na pořízení učebnic počítejte přibližně s částkou 2 500,- Kč.) Pokud žádáte zapůjčení učebnic zdarma vzhledem k sociálním poměrům rodiny, prosíme o potvrzení příjmu obou rodičů.

12. Důležité:

Vzhledem ke znění §8 vyhlášky č.79/2013 Sb. musí žáci konající praktické vyučování ve vyšší kategorii než první podle zákona o ochraně veřejného zdraví absolvovat zdravotní prohlídku u lékaře poskytujícího pracovně lékařské služby zaměstnavateli, u kterého žák praktické vyučování provádí.

 K této prohlídce žák musí přinést výpis ze zdravotní dokumentace od svého registrujícího lékaře. Žádáme Vás, abyste tento výpis zajistili (k 1. září 2021 nesmí být výpis starší než tři měsíce) a žáci ho odevzdají při nástupu do školy třídnímu učiteli. Škola pak následně zajistí zdravotní prohlídky.

13. Přílohou pokynů jsou:

Přílohy jsou v elektronické podobě na stránkách školy www.lespi.cz – záložka rodiče. Věnujte prosím pozornost jejich vyplnění. Uvedené přihlášky, návratky a souhlasy odesílejte průběžně do školy v co nejkratším termínu. (Pouze návratku – potvrzení zřízení inkasa je možno odevzdat až při samotném nástupu do školy nebo na domov mládeže, viz bod 5.)

                                                                                                                                  

PhDr. Michal Grus, v.r.

ředitel školy