Spolupráce s firmami a propojenost s praxí

Pro naplnění cílů středního odborného vzdělávání a vytvoření požadovaných klíčových i odborných kompetencí absolventa disponuje škola dostatečným vybavením. Přesto část především praktické výuky (praxe a exkurze) se uskutečňuje u jiných subjektů (především Lesy města Písku s.r.o., Lesní správa Orlík, LČR s.p., VLS s.p., LČR s.p. aj.) a to z důvodu širšího poznání lesnické problematiky, kontaktu žáků s potenciálními zaměstnavateli, lepšího vybavení těchto firem technologiemi aj.

Dbáme na propojení teoretických znalostí s denní realitou provozu. Od podzimu 2018 pracují studenti v rámci výuky se SEIWINEM - nejpoužívanějším informačním systémem pro řízení lesního hospodářství v ČR od české rodinné firmy HA-SOFT, s.r.o., která je naším partnerem. Věříme, že tato praktická formy vzdělávání také zvyšuje šance absolventů na pracovní uplatnění v oboru.
Více informací naleznete zde: https://www.ha-soft.cz/vzdelavani + tisková zpráva

Oblíbené a přínosné jsou také zahraniční praxe (Rakousko, Švýcarsko, Německo), exkurze (Rakousko, Švýcarsko, Německo, Holandsko, Francie, Polsko, Itálie, Skotsko, Irsko aj.) a zahraniční stáže v projektu LEONARDO (Holandsko, Francie, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Finsko).

Při přípravě nových školních vzdělávacích programů došlo k rozsáhlému průzkumu potřeb trhu práce v regionu dotazníkovou formou i formou pohovorů s významnými i menšími zaměstnavateli v oblasti lesnictví, zpracování dřeva, myslivosti a ekologie - vlastníků lesů, státní správy lesů, NP a CHKO, subjektů vykonávajících služby pro lesní hospodářství aj. Rozsah zájmu směřoval i do oblastí dalšího studia na vysokých školách – na obě lesnické fakulty v ČR (Česká zemědělská univerzita v Praze a Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně). Při průzkumu nebyli opomenuti také žáci a rodiče žáků (v lesnictví se často povolání předává z otce na syna a zkušenosti rodičů – lesníků přinášejí zajímavý obraz širší lesnické veřejnosti).

Spolupráce s lesnickými a dřevařskými firmami probíhá především:

  • při zajišťování odborné praxe nebo odborného výcviku na reálných pracovištích,
  • při závěrečných zkouškách nebo profilové části maturitní zkoušky,
  • při uskutečňování dalších aktivit školy – exkurzí, soutěží, společenských a poznávacích akcí apod. Exkurze vedou jednotliví pověření vyučující a odborně řídí akce, získané poznatky pak sami využívají při výuce,
  • při ukázkách moderních technologií a strojů, podpora nákupu učebních pomůcek (např. LČR s.p. – grant na vybavení porostního informačního systému pomocí retranslace),
  • při dalším vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti lesnické odbornosti,
  • v oblasti odborné konzultace pedagogů i žáků,
  • při ocenění nejlepších žáků, nabídky pracovních příležitostí pro absolventy,
  • v návrzích a připomínkách k obsahu a formám výuky (tvorba ŠVP) aj.