Středisko praxe – Lesnické školy Písek

IROP

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0001824

Finanční podpora ve výši 3 371 681,48 Kč

 

V rámci projektu dojde ke zlepšení infrastruktury školského zařízení, které se zabývá středním lesnickým vzděláváním. Projekt je zaměřen na pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí podporovaných oborů lesnictví a současně na práci s digitální technologií (simulátory) za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce, potřeby sladění nabídky a poptávky na trhu práce, navázání spolupráce se školami a zaměstnavatelem a úpravy zeleně.

            SLŠ B. Schwarzenberga Písek je jedinou střední odbornou lesnickou školou v Jihočeském kraji, v současné době poskytuje na úrovni středního vzdělávání obor Lesnictví (stř. odb. s maturitou) a Lesní mechanizátor (stř.odb. vzdělávání s výučním listem).

            Simulátor umožňuje použít odlišnou technologii s ohledem na stanoviště a stav lesního porostu. Bez možnosti "osahat si" všechny dané technologie v provozní praxi je to prakticky nemožné. Z toho důvodu je záměrem školy pořídit simulátory, prostřednictvím kterých žáci mohou dané zkušenosti získat.

            Cílem projektu je systematická a metodická podpora při zajišťování vzdělávání v technických oborech:

- zkvalitnění infrastruktury výukového zázemí zejména lesnických oborů, rozšíření přístrojové a technologické základny pořízením nového vybavení učeben a nových ICT technologií a SW určených pro technickou práci a laboratorní cvičení s vazbou na podporované obory 41 Zemědělství a lesnictví 

- seznámení s nejmodernějšími pracovními postupy užívanými v praxi 

- efektivní využívání modernizovaných výukových prostor v práci s žáky,  využití nových metod a forem práce v technickém vzdělávání,  zintenzívnění  spolupráce s místními a regionálními podniky formou zapojení odborníků z praxe do přímé výuky,  podnícení zájmu žáků  středních i základních škol o technické obory a popularizace technického vzdělávání, a to zapojením samotných žáků do realizace aktivit projektu a zvýšením podílu praktických činností žáků ve výuce technických předmětů.

 

Aktivity projektu jsou zaměřené zejména na zkvalitnění výukového zázemí, dále na podporu spolupráce se dalšími školami a se zaměstnavateli.