Výsledky přijímacího řízení – obor 41-46-M/01 Lesnictví

 

Rozhodnutí o přijetí uchazečů ke střednímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022

Obor 41-46-M/01 Lesnictví

Ředitel střední lesnické školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 jako příslušný správní orgán podle § 165 odst. 2 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a § 10 a § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, na základě § 59, § 60, § 60a, § 60b, § 60c, § 60d, § 60e, § 60f a § 60g školského zákona a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, rozhodl takto:

Uchazeči uvedení v pořadí 1 - 54 pod  přidělenými registračními  čísly se  přijímají ke střednímu vzdělávání s maturitní zkouškou obor 41-46-M/01 Lesnictví ve Vyšší odborné škole lesnické a Střední lesnické škole Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 od 1. 9. 2022:

(2 místa zůstávají prozatím neobsazená, a to až do výsledků náhradního termínu přijímacího řízení, které budou zveřejněny 18. 5. 2022.)

 

Pořadí

Reg. číslo

 Body ze ZŠ (prospěch)

 Body z přijímacích zkoušek

Body celkem:

Výsledek

1.

39

30

90

120

Přijat

2.

27

30

85

115

Přijat

3.

26

30

85

115

Přijat

4.

6

30

82

112

Přijat

5.

10

30

76

106

Přijat

6.

62

30

72

102

Přijat

7.

31

27

74

101

Přijat

8.

50

29

71

100

Přijat

9.

72

29

70

99

Přijat

10.

23

30

68

98

Přijat

11.

76

27

70

97

Přijat

12.

87

29

66

95

Přijat

13.

33

27

68

95

Přijat

14.

44

30

65

95

Přijat

15.

60

26

68

94

Přijat

16.

73

25

68

93

Přijat

17.

97

25

68

93

Přijat

18.

29

26

66

92

Přijat

19.

102

29

63

92

Přijat

20.

52

24

68

92

Přijat

21.

3

26

64

90

Přijat

22.

71

30

60

90

Přijat

23.

89

26

64

90

Přijat

24.

38

28

62

90

Přijat

25.

75

27

61

88

Přijat

26.

2

28

60

88

Přijat

27.

4

29

59

88

Přijat

28.

35

30

58

88

Přijat

29.

56

23

64

87

Přijat

30.

108

28

57

85

Přijat

31.

47

27

57

84

Přijat

32.

80

29

55

84

Přijat

33.

63

30

53

83

Přijat

34.

69

28

55

83

Přijat

35.

100

24

59

83

Přijat

36.

28

30

53

83

Přijat

37.

45

26

56

82

Přijat

38.

95

25

57

82

Přijat

39.

68

29

53

82

Přijat

40.

17

27

55

82

Přijat

41.

41

24

57

81

Přijat

42.

18

27

52

79

Přijat

43.

43

28

51

79

Přijat

44.

104

25

54

79

Přijat

45.

78

29

49

78

Přijat

46.

46

28

49

77

Přijat

47.

15

26

51

77

Přijat

48.

49

27

50

77

Přijat

49.

5

29

47

76

Přijat

50.

96

28

47

75

Přijat

51.

82

23

52

75

Přijat

52.

53

29

45

74

Přijat

53.

12

26

48

74

Přijat

54.

114

25

49

74

Přijat

55.

8

26

48

74

Nepřijat

56.

98

26

48

74

Nepřijat

57.

94

22

52

74

Nepřijat

58.

24

27

46

73

Nepřijat

59.

19

27

45

72

Nepřijat

60.

51

26

46

72

Nepřijat

61.

14

24

48

72

Nepřijat

62.

67

23

48

71

Nepřijat

63.

54

26

45

71

Nepřijat

64.

22

25

45

70

Nepřijat

65.

42

23

47

70

Nepřijat

66.

79

22

48

70

Nepřijat

67.

37

28

41

69

Nepřijat

68.

16

27

42

69

Nepřijat

69.

83

21

47

68

Nepřijat

70.

86

27

40

67

Nepřijat

71.

103

21

45

66

Nepřijat

72.

48

28

38

66

Nepřijat

73.

34

23

43

66

Nepřijat

74.

116

25

41

66

Nepřijat

75.

55

24

42

66

Nepřijat

76.

74

24

42

66

Nepřijat

77.

21

28

37

65

Nepřijat

78.

11

21

43

64

Nepřijat

79.

90

24

38

62

Nepřijat

80.

7

25

37

62

Nepřijat

81.

57

22

40

62

Nepřijat

82.

106

20

41

61

Nepřijat

83.

59

25

34

59

Nepřijat

84.

113

23

35

58

Nepřijat

85.

92

15

42

57

Nepřijat

86.

30

21

36

57

Nepřijat

87.

85

29

28

57

Nepřijat

88.

32

23

34

57

Nepřijat

89.

13

25

32

57

Nepřijat

90.

58

17

39

56

Nepřijat

91.

109

20

36

56

Nepřijat

92.

66

24

31

55

Nepřijat

93.

64

21

34

55

Nepřijat

94.

112

22

33

55

Nepřijat

95.

1

26

29

55

Nepřijat

96.

40

26

29

55

Nepřijat

97.

70

21

33

54

Nepřijat

98.

65

21

33

54

Nepřijat

99.

88

23

31

54

Nepřijat

100.

107

23

30

53

Nepřijat

101.

36

22

31

53

Nepřijat

102.

91

21

31

52

Nepřijat

103.

9

23

28

51

Nepřijat

104.

77

23

26

49

Nepřijat

105.

93

14

34

48

Nepřijat

106.

20

20

28

48

Nepřijat

107.

115

25

23

48

Nepřijat

108.

99

20

24

44

Nepřijat

109.

84

21

22

43

Nepřijat

110.

61

20

21

41

Nepřijat

111.

110

19

20

39

Nepřijat

112.

101

15

22

37

Nepřijat

113.

105

20

14

34

Nepřijat

114.

81

30

0

30

Zastavení řízení

115.

25

26

0

26

Náhradní termín

116.

111

25

0

25

Náhradní termín

Poslední přijatý uchazeč získal 74 bodů.

V případě rovnosti bodového hodnocení rozhodli doplňková kritéria v tomto pořadí:

  • Průměrný prospěch z předmětu biologie
  • Výsledek jednotné přijímací zkoušky z matematiky

 

 

Dle § 60a odst. 6 a 7 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, je povinen uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit úmysl vzdělávat se v této střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí, (tj. zveřejnění seznamu přijatých uchazečů). V opačném případě se uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče vzdává práva být přijat ke vzdělávání na střední školu uvedenou v rozhodnutí.

Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání nového rozhodnutí o přijetí vzít z této školy zpět oproti předložení nového rozhodnutí a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala. Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy.

  

 

P o u č e n í   o   o d v o l á n í:

 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, podáním učiněným u ředitele této školy.

                Podle § 82 odst. 2 správního řádu musí odvolání obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

                                                                                                                             

                                                                                                                                                              PhDr. Michal Grus, v.r.

                                                                                                                                                              ředitel školy                                                                                                                                                                                           

Zveřejněno: 28. 4. 2022

Lhůta pro nabytí právní moci: 15 dnů ode dne zveřejnění