Výsledky přijímacího řízení – obor 41-46-M/01 Lesnictví – náhradní termín

 

Rozhodnutí o přijetí uchazečů ke střednímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022

Obor 41-46-M/01 Lesnictví - náhradní termín

Ředitel střední lesnické školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 jako příslušný správní orgán podle § 165 odst. 2 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a § 10 a § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, na základě § 59, § 60, § 60a, § 60b, § 60c, § 60d, § 60e, § 60f a § 60g školského zákona a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, rozhodl takto: 

Uchazeči uvedení v pořadí 1 - 2 pod  přidělenými registračními  čísly se  přijímají/nepřijímají ke střednímu vzdělávání s maturitní zkouškou obor 41-46-M/01 Lesnictví ve Vyšší odborné škole lesnické a Střední lesnické škole Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 od 1. 9. 2022:

 

Pořadí

Reg. číslo

Body ze ZŠ (prospěch)

 Body z přijímacích zkoušek

Body celkem:

Výsledek

1.

39

26

66

92

Přijat

2.

111

25

16

41

Nepřijat

Poslední přijatý uchazeč získal 92 bodů.

V případě rovnosti bodového hodnocení rozhodli doplňková kritéria v tomto pořadí:

  • Průměrný prospěch z předmětu biologie
  • Výsledek jednotné přijímací zkoušky z matematiky

 

 

Dle § 60a odst. 6 a 7 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, je povinen uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit úmysl vzdělávat se v této střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí, (tj. zveřejnění seznamu přijatých uchazečů). V opačném případě se uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče vzdává práva být přijat ke vzdělávání na střední školu uvedenou v rozhodnutí.

Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání nového rozhodnutí o přijetí vzít z této školy zpět oproti předložení nového rozhodnutí a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala. Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy.

 

 

 

P o u č e n í   o   o d v o l á n í:

 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, podáním učiněným u ředitele této školy.

                Podle § 82 odst. 2 správního řádu musí odvolání obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

                                                                                                                             

  

                                                                                                                                                             PhDr. Michal Grus, v.r.

                                                                                                                                                             ředitel školy

                                                                                                             

     

Zveřejněno: 18. 5. 2022

Lhůta pro nabytí právní moci: 15 dnů ode dne zveřejnění